Контакти

 

Национално координационно звено

Министерски съвет на Република България

Дирекция „Централно координационно звено”

директор Иван Иванов

Тел.: +359 2 940 20 59

e-mail: i.ivanov@government.bg

 

www.eeagrants.bg

Посолство на Кралство Норвегия

 Лора Лалова, програмен мениджър

Lora.Mitkova.Lalova@mfa.no

 http://www.norvegia.ro/

Програма: "Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи"

Министерство на образованието и науката

Мария Василева-Вълова

e-mail: m.valova@mon.bg

тел. +359 2 422 39 64

Програма: "Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Министерство на енергетиката

Александрина Димитрова

e-mail: a.dimitrova@me.government.bg

тел. +359 2 926 31 43

Програма: "Опазване на околната среда и изменение на климата"

Министерство на околната среда и водите

 Силвия Рангелова

e-mail: rangelova@moew.government.bg

тел. +359 2 940 62 44

 

Програма: "Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество"

Министерство на културата

Петър Марков

e-mail: p.markov@mc.government.bg

тел. +359 2 940 09 16

 

 

Програма: "Гражданско общество"

Институт "Отворено общество"

Елица Маркова
Тел.: +359 2 930 66 12
e-mail: emarkova@osi.bg

 

Програма: "Развитие на бизнеса, иновации и МСП"

Иновация Норвегия

Иновация Норвегия

Венцеслава Янчовска

e-mail: Venceslava.Yanchovska@innovationnorway.no

тел. +359 2 466 69 66

        +359 2 466 69 69

Програма: "Социален диалог - достойни условия на труд"

Иновация Норвегия

Венцеслава Янчовска

e-mail: Venceslava.Yanchovska@innovationnorway.no

тел. +359 2 466 69 66

        +359 2 466 69 69

Програма: "Засилване на върховенството на закона"

Министерство на правосъдието

Венета Стоилова

e-mail: V.Stoilova@justice.government.bg

тел. +359 2 923 74 19

Програма: "Засилване на върховенството на закона"

Министерство на вътрешните работи

Мая Петкова

e-mail: mpetkova.14@mvr.bg

тел. +359 2 982 36 14

Фонд за младежка заетост и Фонд за регионално сътрудничество

www.egregsystem.info

e-mail: helpdesk@egregsystem.info