Схема за подкрепа на пътувания

EEA logoNG logo

Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН) има за цел да предостави възможности за работа в мрежа, обмяна и трансфер на знания, опит и най-добри практики и да насърчи сътрудничеството между български организации и организации в страните – донори. По Схемата за подкрепа на пътувания се предлага финансова подкрепа за участие в семинари, работни посещения, конференции и др. събития с цел изграждане и/или поддържане на двустранните отношения в рамките на всички програмни области по ФМ на ЕИП и НФМ 2009 – 2014 г., на базата на получени предложения от допустими бенефициенти.

Документи
Насоки за кандидатстване Изтеглете файл
Приложение 1 - Заявление за подкрепа на пътуване Изтеглете файл
Приложение 2 - Финансова обосновка Изтеглете файл
Приложение 3 - Описателен доклад Изтеглете файл
Приложение 4 - Искане за възстановяване на плащане Изтеглете файл
Приложение 5 - Проверка за съответствие Изтеглете файл