Информация относно предварително дефинирани инициативи в областта на извеждане от експлоатация на ядрени мощности

С цел насърчаване развитието на партньорски инициативи, обмен и повишаване на знанията и взаимодействието между допустимите български бенефициенти и аналогични организации от страните донори в области от стратегическо значение в които са идентифицирани взаимен интерес, конкретни възможности за сътрудничество, в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН) се предоставя подкрепа за партньорски проекти, изготвени въз основа на: създаване на партньорство между допустимите български организации и такива от страните донори с ключово значение и отговорности в областта на извеждането от експлоатация на ядрени мощности, идентифицирани и съгласувани ясни проектни идеи съответстващи на целите на ФМ на ЕИП и НФМ, включително дейности, участници, бюджет, постижения и резултати.

Документи
Насоки за кандидати Изтеглете файл
Анекс 1 - Проектно предложение Изтеглете файл
Анекс 2 - Бюджет Изтеглете файл
Анекс 3.1 - Споразумение за партньорство Изтеглете файл
Анекс 3.2 - Декларация от партньора от държавата-донор Изтеглете файл
Анекс 4 - Декларация на кандидата Изтеглете файл
Анекс 5.1 - Автобиография по европейски модел на български език Изтеглете файл
Анекс 5.2 - Автобиография по европейски модел на английски език Изтеглете файл
Анекс 6 - Споразумение за изпълнение на проект Изтеглете файл
Анекс 4 към Споразумение за изпълнение на проект - Формуляр за финансова идентификация Изтеглете файл
Анекс 5 към Споразумение за изпълнение на проект - Декларация относно статуса по ЗДДС Изтеглете файл
Анекс 6 към Споразумение за изпълнение на проект - Искане за плащане Изтеглете файл
Анекс 7 към Споразумение за изпълнение на проект - Междинен доклад Изтеглете файл
Анекс 8 към Споразумение за изпълнение на проект - Заключителен доклад Изтеглете файл
Анекс 9 към Споразумение за изпълнение на проект - Междинен финансов доклад Изтеглете файл
Анекс 10 към Споразумение за изпълнение на проект - Финален финансов доклад Изтеглете файл
Анекс 11.1 към Споразумение за изпълнение на проект - Декларация за липса на двойно финансиране Изтеглете файл
Анекс 11.2 към Споразумение за изпълнение на проект - Декларация за липса на двойно финансиране (на английски език) Изтеглете файл
Анекс 12.1 към Споразумение за изпълнение на проект - Декларация за отработено време Изтеглете файл
Анекс 12.2 към Споразумение за изпълнение на проект - Декларация за отработено време на английски език Изтеглете файл