ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпрос  1: Може ли НПО, кандидатствало с проект пред Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, да кандидатства с проект и по Поканата?

Отговор 1: Да, НПО кандидатствало с проект по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, независимо дали той е подкрепен или не, би могло да кандидатства по двата приоритета на Фонда за двустранни отношения на национално ниво. Моля да имате предвид, че финансовата подкрепа по Фонда за двустранни отношения на национално ниво представлява схема за минимална помощ.

Въпрос  2: Читалищата допустим кандидат ли са по поканата, тъй като част от обществените дейности, които развиват е свързана точно с популяризирането на културни и исторически ценности и борба с наркотици, приобщаване на младежи и деца в риск? Ако да, то задължително ли е организацията от страна-донор да е еквивалентна, предвид факта, че такава форма на просвета е уникална за България и възможно ли е партньора да е училище/община?

Отговор  2: Съгласно Насоките за кандидатстване по поканата , читалищата са допустим кандидат при условие, че са регистрирани по ЗЮЛНЦ. Партньорът по проекта от страна-донор не е задължително да е еквивалентна организация и би могъл да бъде училище, община или друга допустима организация/институция съгласно Насоките за кандидатстване.

Въпрос  3: Необходимо ли е решение на Общински съвет за Кандидатстване по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.?

Отговор  3: Съгласно Насоките за кандидатстване, Националното координационно звено не изисква решение на Общински съвет за кандидатстване по поканата за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво. Въпрос на преценка на общината е дали й е необходимо решение на Общинския съвет с оглед кандидатстване по поканата (за установяване на партньорство с организация от страните-донори, поемане на финансови ангажименти и т.н.).

Въпрос  4: Може ли сдружение регистрирано за дейност в частна полза (по ЗЮЛНЦ) да участва с проект по  поканата  за набиран на проектни предложения по фонда за двустранни отношения на национално ниво? 

Отговор  4: Съгласно Насоките за кандидатстване, неправителствени организации регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена или частна полза, са допустими бенефициенти по поканата за набиране на предложения по двата приоритета на Фонда за двустранни отношения на национално ниво.

Въпрос № 5: За създаването на бъдещо партньорство във връзка с програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, можем ли да кандидатстваме по настоящата отворена покана (с краен срок 15.12.2013г.) на ФДОНН за набиране на проектни предложения, или тепърва предстои нова покана към програма БГ08 за създаване на партньорства?

Отговор № 5: Съгласно Насоките за кандидатстване, срокът за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН) е 15 декември 2014 г. Обявената по ФДОНН покана е свързана с набиране на предложения по два тематични приоритета като задължително условие е наличието на партньор от страните-донори. По ФДОНН не се отпускат средства за намиране на партньори.

По програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ има Фонд за двустранни отношения, по който до края на годината предстои обявяване на покана за набиране на предложения, свързани с търсенето на партньори от страните-донори за разработване на съвместни предложения по програмата.

Въпрос № 6:  Ние сме учебен център със занималня. Интересува ни дали можем да участваме по проекта по приоритетна ос 2?

Отговор № 6 : Допустимите бенефициенти по обявената покана за набиране на предложения по двата приоритета на Фонда за двустранни отношения на национално ниво са посочени в Насоките за кандидатстване. Това са юридически лица регистрирани в България, а именно:

• Програмни оператори съгласно Меморандумите за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. с компетенции по обявените приоритети;

• Министерства и други държавни институции отговорни за изпълнението на национални политики в областта на двата приоритета;

• Основни и средни училища, университети и изследователски организации;

• Местни и регионални власти;

• Неправителствени организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Въпрос № 7: Предварителните разходи за подготовка на проектно предложение допустими ли са за финансиране със средства от Фонда за двустранни отношения на национално ниво?

Отговор № 7: Съгласно Насоките за кандидатстване предварителните разходи за подготовка на проектно предложение не са допустими разходи по Фонда за двустранни отношения на национално ниво.

Въпрос № 8:  Във връзка с публикуваната обява за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения на национално ниво, и по специално за Приоритет 2, бих искала да ви попитам следното:

- Възможни ли са разходи за закупуване на техника;

- Възможни ли са разходи за закупуване на софтуер;

- Възможни ли са разходи за заплащане на труд (различен от научноизследователски).

при условие, че изброените по-горе разходи, са пряко свързани с постигане на целите на проекта.

Отговор № 8: Съгласно Насоките за кандидатстване закупуване на техника и софтуер са недопустими разходи и по двата приоритета на обявената покана по Фонда за двустранни отношения на национално ниво. Разходите за заплащане на труд са посочени в Насоките за кандидатстване.

Въпрос № 9: Организацията ни е юридическо  лице с нестопанска цел, регистрирано в обществено полезна дейност с предмет на дейност в областта на устойчивото стопанисване, възпроизводството и опазването на дивеча и рибата, съхраняването на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, работа с деца и подрастващи, развитие на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело. Съпътстваща дейност:  стопанисване на дивечовъден участък и предлагане на услуги - ловен туризъм, продажба на  дивечово месо  и продукти от добития дивеч.  Във  връзка с осъществяваната съпътстваща дейност организацията ни е получавала минимални помощи от ДФЗ за  пасища и животновъдство, но тези дейности вече не ги осъществява. Имайки предвид условията,  на които отговаря организацията ни и в частност извършваната съпътстваща дейност, Организацията ни допустим кандидат ли е по поканата за набиране на проектни предложения по фонда за двустранни отношения на национално ниво в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г., отчитайки условията на договора за създаване на ЕО и Приложение 1 към него., отразени в приложение 5.1. „Декларация за минимални помощи“  - т.3.2. и т. 3.3?

Отговор № 9: Допустимите кандидати по обявената покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво са посочени в Насоките за кандидатстване.

Въпрос №10:  Може ли документите да се представят на CD в pdf формат, както са изпратени от партньора, а на хартия да е разпечатано копието им със заверка от страна на кандидатстващата организация (мокър печат и "Вярно с оригинала" с подпис)?

Отговор №10: Съгласно Насоките за кандидатстване документите от партньора се подават в оригинал. На CD-то документите следва да бъдат идентични с тези на хартия.

Въпрос №11: Ако партньорската организация не е НПО, трябва ли за тях документ за актуално състояние (Current Legal Standing Certificate of the Bulgarian partner)?

Отговор №11: Съгласно Насоките за кандидатстване ако партньорът е публична институция документ за актуално състояние не се изисква.

Въпрос №12: Трябва ли по проекта да се предвиждат средства за независим сертифициран одитор на разходната документация по проекта на партньора в страна-донор? Български одитор или в страната на партньора? (V.6.3./8)

Отговор №12: За целите на верификацията на разходи, която се извършва от Националното координационно звено, разходо-оправдателните документи за разходи на партньорите от страните-донори извършени в страните-донори, е желателно да бъдат придружени от становище на независим сертифициран одитор. Съгласно Насоките за кандидатстване разходът за становище на независим сертифициран одитор е допустим разход.

Въпрос №13:  Във връзка с поканата за предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво, моля да ни разясните термина: партньор от страна-донор, т.е. от кои държави партньорите се считат за допустими по тази покана?

Отговор №13: Допустими партньори по поканата са организации и институции, регистрирани в държавите-донори - Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн.

Въпрос №14:  В документацията за кандидатстване пише, че фондът е постоянно отворен и представените предложения ще се оценяват на тримесечие. Кои са следващите дати на оценяване?

Отговор №14: До моментаНационалното координационно звено не е сформирало Комисия за оценка на проектни предложения. Информация за предстояща оценка на постъпили проектни предложения ще бъде изнесена своевременно на сайта.

Въпрос №15: В Насоките за кандидатстване е посочено, че проектът може да е с максимална продължителност 12 месеца. В кой момент след одобрение на предложението, проектът започва да се изпълнява? Възможно ли е сами да определим кога да започне изпълнението на проекта? Това ме интересува, тъй като проектът, който възнамеряваме да предложим има конкретна фиксирана дата на завършване, която ще бъде през месец юни 2015 г.

Отговор №15: Началната и крайна дата на изпълнение на проекта се посочват в Споразумението за изпълнение на проекта. Бенефициентът би могъл сам да определи  датата на стартиране на проекта (съответно датата на допустимост на разходите по проекта), която да залегне в Споразумението. Следва да се има предвид, че  времевата рамка за изпълнение на Проект БГ 01 „Техническа помощ и фонд за двустранни отношения на национално ниво“ е до 31 октомври 2016 г.

Въпрос №16: Според насоките за кандидатстване един от индикаторите е брой на сключените партньорски споразумения между организации/институции от България и страните-донори. Имаме ли право да създадем едновременно партньорство с организации от всички донорски страни ( Лихтенщайн, Исландия и Норвегия) или партньорството трябва да е само с организации, произхождащи само от една от донорските страни?

Отговор №16: СъгласноНасоките за кандидатстване задължително условие е наличието на партньор от страна-донор. Няма ограничение по отношение на броя на партньорите.

Въпрос №17: При одобрение на проект, какви са договорите, които ще трябва да се сключват с експертите и екипа за управление - трудови или граждански? Как да изчисляваме ставките на час извършена работа за българските и чуждите експерти?

Отговор №17: СъгласноНасоките за кандидатстване няма изискване по отношение на договорите, които бенефициентът на безвъзмездна финансова помощ следва да  сключи с експерти, ангажирани с изпълнението на проекта или с екипа за управление. При сключване на договори бенефициентът следва да се придържа към утвърдените в организацията часови ставки за съответния вид труд, се съобразява с пазарните такива в съответната област и се стреми за прилага принципа за добро финансово управление.

Въпрос №18:  Бих искала да Ви попитам относно апликационната форма по програмата за Двустранно партньорство между България и Норвегия. В секция E.5. Expected results and indicators има две полета, за които в насоките няма информация какво трябва да се попълни. Едното поле е с наименование "Baseline (current value of the parameter)“, а другото Target value (target value of the parameter at the end of the project). Моля да поясните какво се има предвид в тези две секции.

Отговор №18: В апликационната форма, секция E.5, се изисква да се попълнят очакваните резултати по проекта и индикаторите за измерването им. В следващите полета е необходимо да се попълни текущата количествена стойност на съответния индикатор и планираната такава в резултат на изпълнението на проекта.

Въпрос №19:  Бих желала да попитам дали трябва освен посочените декларации в насоките, да прилагаме копие на булстат, документи за основаването на университета и т.н.? 

Отговор №19: При кандидатстване по Фонда за двустранни отношения на национално ниво е необходимо да се приложат посочените в Насоките за кандидатстване документи. Не се изисква прилагането на копие на булстат и документи за основаването на университета.

Въпрос № 20:  Според насоките за кандидатстване, проектът се подава в две хартиени копия - 1 оригинал и 1 копие. В тази връзка бих желала да попитам следното: на български или на английски трябва да е изписан текста "вярно с оригинала" и на всяка страница ли трябва да поставим текста? Декларациите и CV-та са в оригинал, можем ли да поставим техен оригинал в пакета документи, обозначен като "копие" или трябва да са копия, сертифицирани с текст "вярно с оригинала". 

Отговор № 20: Съгласно Насоките за кандидатстване проектът се подава на хартия в два екземпляра (1 оригинал и 1 копие) и CD-идентично с документите на хартиен носител. Върху хартиеният екземпляр, обозначен като „копие“, не се изисква поставянето на текст „вярно с оригинала“. В случаите, в които кандидатства неправителствена организация или неправителствена организация от България е партньор по проекта, към документацията се прилага копие на удостоверението за актуално състояние, заверено „вярно с оригинала“, изписано на български език. Оригинал на удостоверението за актуално състояние се представя на етап подписване на договор за финансиране. Не се изисква поставянето на текст „вярно с оригинала“ върху декларациите и CV-та. 

Въпрос № 21:  Възможно ли е дирекция от министерство от страна-донор да бъде партньор по проекта?  Ако партньорът е дирекция от министерство от страна-донор, необходимо ли е да попълва декларация за минимални помощи? 

Отговор № 21: Министерство от страна-донор е допустим партньор по отворените покани за кандидатстване. Дотолкова доколкото не е упоменат статута на дирекцията и при хипотеза, че тя не е отделно юридическо лице, то тогава допустим партньор е министерството като се посочи съответната дирекция. 

Съгласно актуализираните насоки за кандидатстване от април 2014 г. не се изисква подаването на декларация за минимални помощи от партньор от страна-донор.

Въпрос 22:  Съгласно Насоките за кандидатстване, срокът за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН) е 15 декември 2014 г. Обявената по ФДОНН покана е свързана с набиране на предложения по два тематични приоритета. Програмният период 2009-2014 г. изтича, Фондът разполага ли все още със средства, за да кандидатстваме? Допустимо ли е да кандидатстваме и по двете грантови схеми?  

Отговор № 22: Срокът за кандидатстване по обявените покани за набиране на проектни предложения е 15 декември 2014 г. и към юли месец 2014 г. има налични средства. В Насоките за кандидатстване е посочено, че допустимите дейности по проектите следва да бъдат изпълнени до 31 октомври 2016 г. Съгласно т.V.3 от Насоките за кандидатстване един бенефициент би могъл да получи само един грант в рамките на двата приоритета.

 

 

 

Документи
Покана за набиране на проектни предложения Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване Изтеглете файл
Анекси към насоките за кандидатстване Изтеглете файл
Приложения към споразумения за изпълнение на проект Изтеглете файл