ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИСТОРИЯ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА – КРАЧКА НАПРЕД ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Проект: „Преподаване на история в мултикултурна среда – предизвикателства и модели“

Бенефициент: Център за изследване и анализи

Партньор: Колеж за приложни науки към университета в Осло и Акершус

Финансиране: 27 291 евро

Период на изпълнение: 3.07.2015 г. – 2.07.2016 г.

Цел: Подкрепа за учителите по история, преподаващи в мултикултурна среда и насърчаване обмена на добри практики и знания между Българските и Норвежките експерти.

(част от екипа на проекта от ляво надясно: Цеца Ангелова, сътрудник в ЦИА, доц Петко Христов, ръководител проект, Диана Илиева, учител по история от 56 СОУ, София, Марина Василева, координатор проект, Мая Николова, директор на 56 СОУ, София, Светлана Михайлова, учител по история от 127 СОУ, София, Бистра Липовска, технически сътрудник, Виолина Любомирова, представител на Социологическа Агенция "ГЛОБАЛ МЕТРИКС" ООД - София, Момчил Хардалов - администратор, ЦИА)

Историята това е представяне на националния разказ, който води до изграждане у всеки от нас на национална идентичност. Европейският съюз и миграционните вълни промениха средата, в която живеем и създават нужда от нов подход в разказване на историята“, споделя доц. д-р Петко Христов, ръководител на проекта. 

Що е то мултикултурно образование?

Мултикултурното образование се отнася до всяка форма на образование или обучение, която включва истории, текстове, ценности, убеждения и гледни точки на хора от различни културни и етнически групи. Основен принцип тук е равнопоставеността в образованието на всички ученици, независимо от различията им. В центъра на проекта е разработването на наръчник за преподаватели, който служи за основа на адаптиране на учебния материал на база културните особености на учениците. Процесът по създаването на текстовете за наръчника далеч не е само научно теоретичен. Напротив, комуникацията тече във всички посоки, с цел крайният продукт да бъде наистина полезен и основан на реалната среда в българските училища. Поради тази причина, три училища в София, Благоевград и Исперих се включват в инициативата и организират открити уроци по история. Провеждат се още множество интервюта с преподаватели по история, ученици попълват електронни въпросници.

Едно успешно партньорство

Изключително полезно се оказва партньорството по проекта с Колежа по приложни науки към университета в Осло и Акершус. „Норвегия има различно разбиране за мултикултурализъм и го свързва повече с мигрантските общности от последните 40 години“, отбелязва доц. Христов. Колежът представя конкретен пример с изучаването на нацистката окупация в Норвегия в периода 1940 – 45 г. и как темата се представя в училище.

Защо е важно

Диана Илиева, Мая Николова и Светлана Михайлова (от ляво надясно) преподават история и са пример как часът по този предмет може да бъде една жива игра, в която учителят е фасилитатор, а ученето е чрез преживяване. Учениците се поставят в центъра – те анализират информация, сравняват източници, работят в групи, намират връзки. Нещо повече, споделят от екипа по проекта, мултикултурната история е силно оръжие срещу всички обществени стереотипи, били те религиозни, полови, възрастови или други. Това е стабилна основа за изграждане на едни мислещи млади хора, които уверено могат да се нарекат граждани на света.

Продължаваме напред

Дейностите по проекта са приключили, но предстои голямата проверка – дали наръчникът ще бъде припознат от директори и учители и ще стане част от метода на преподаване и в други училища? Наръчникът ще бъде представен на годишната среща на учителите по история и е достъпен за теглене в интернет. Центърът за изследване и анализи планира да го представи на вниманието на Министерство на образованието и науката, както и на събития, в които предстои да участва.