Проект по Фонда за НПО: Пл@тформа за толер@нтност.bg

Проект № BG05/637 

Име на проекта: Пл@тформа за толер@нтност.bg

Бенефициент: Сдружение "Възможности без граници"

Общ бюджет: 67752.74 евро (60192.74€ безвъзмездна помощ + 7560.00€ собствен принос)

Срок: 18 месеца, до 30.07.2015 г.

Цел:  Ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото

Резюме:

Проектът отразява фундаменталните демократични ценности на съвременното общество, оказва подкрепа на комуникацията, основана на принципите на недискриминация и културното многообразие в интернет пространството. Основната цел е борба с 

расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Равното третиране на хората с различна етническа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни убеждения е неразделна част от концепцията му. Следвайки основната си цел, проектът ще започне със създаването на онлайн платформа, за да се повиши осведомеността относно проблема. Основните 

видове дейности включват: ограничаване на расизма, ксенофобията, речта на омразата и нетолерантността в обществото, образование и обучение. Допълнителни видове дейности са доброволчество, предоставяне на информация и повишаване на вниманието на обществото. Целевата група по проекта са младежите на възраст от 15 до 29 години. Платформата ще бъде 

основана на правилата за гарантиране на достъпност и високо ниво на интерактивност чрез мобилни версии за достъп от смарт телефони и таблети, както и реално взаимодействие с екипа на СВГ във фейсбук и туитър.