Укрепване на капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия

Националното сдружение на общините в Република България,  в  рамките на проект „Укрепване капацитета на НСРОБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия“ получи безвъзмездна финансова помощ в размер на над 2  милиона  лв.  Основна цел на проекта е  укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и на Сдружението чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с  партньора  по проекта  –  Норвежката асоциация на местните и регионални власти.  Норвежката асоциация  е една от организациите на местни власти в Европа  с  най-богат опит  и история и множество примери за добри практики в сферата на взаимодействието с централната власт, ефективното и прозрачно управление на местни финанси, междуобщинското сътрудничество за предоставяне на обществени услуги и активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво. В основните дейности по проекта са включени международни обучения,  форуми, провеждането на  работни  групи на територията страната  с експерти от общините, както и  строителството и реконструкцията на  Центъра за обучение на местните власти на НСОРБ.

Повече информация за проекта можете да намерите в публикуваното по-долу прес съобщение.

 

Документи
Прес съобщение за проекта Изтеглете файл