Проект: BG06-236 Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в община Садово

Общ бюджет: 220 633 евро

ФМ на ЕИП: 187 538, 05

Национално съфинансиране: 33 094, 95

Продължителност: 22 м.

В община Садово има забележима тенденция към повишаване на дела на децата, отпадащи от образователната система. Целта на проекта е подобряване подготовката и мотивацията за училище на деца в неравностойно положение на възраст от 3 до 6 (основна целева група), включително ромите за тяхното дългосрочно задържане в образователната система. Очаква се проектът да създаде устойчива стратегия за запазване и привличане на  децата в риск в образователната система и развитието на ефективни модели за нейното изпълнение. Проектът има за цел да повиши способността и мотивацията на родители на деца в риск (втората целева група) за по-активно участие в процеса на включване на децата в образователната система, както и да повиши компетентността на педагогическите специалисти (вторична целева група) за по-ефективна и успешна интеграция на децата.