Проект: BG06-219 "Шанс за всяко дете - Каварна"

Общ бюджет: 224 854 евро

ФМ на ЕИП: 191 125, 90

Национално съфинансиране: 33 728, 10

Продължителност: 22 м.

Населението на  Каварна е съставено предимно от малцинствени групи, селата са значително  обезлюдени и нивото на развитие е силно намалено. Според данните от последното национално преброяване ромското население в общината е почти три пъти повече от средното за страната - 15,1%. Дейностите по проекта са насочени изцяло към децата в риск от социално изключване поради бедност и слаба подготовка за учебните занятия. Основната цел на проекта е повишаване на благосъстоянието на децата и младите хора в риск. Проектът има за цел да се постигне по-добра подготовка за училище за деца в неравностойно положение, включително ромите, по-добри социални и езикови умения. Деца на възраст от 3 до 6-годишна възраст и техните родители са тези, които ще бъдат обхванати от проекта. Над 200 деца от целевата група ще бъдат включени в специфични дейности. Създаване на благоприятна и сигурна среда ще насърчи децата и родителите да участват в образователния процес. Проектът предвижда проучване на норвежкия опит, което ще допринесе за постигане на основните цели на Финансовия механизъм на ЕИП, а именно намаляването на икономическите и социалните различия и укрепване на двустранните отношения.

Преди: