Проект: BG06-216 Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - подкрепа за деца в риск от община Средец

Общ бюджет: 225 328 евро

ФМ на ЕИП: 191 528, 80

Национално съфинансиране: 33 799, 20

Продължителност: 22 м.

Община Средец се състои от 32 населени места с компактно ромско население, изложено на социални рискове като безработица, бедност и географска изолация. Проектът е насочен към подобряване на благосъстоянието на децата в риск в общината, на възраст 3-6 години (основна целева група) чрез създаване на устойчива среда за социална адаптация и образователна интеграция, която в дългосрочен план ще гарантира подобряване на нивото на предучилищна подготовка за децата от социално уязвими групи и избягване на ранното отпадане от училище сред най-младите членове на общността. Проектът ще се справи с тези предизвикателства чрез: насърчаване на контакта между учители, ромски медиатори и родители (вторична целева група) по отношение на подобряването на нагласите на родителите към образователния процес в детските градини; подобряване на способностите на ромските деца да общуват и да се адаптират към социалната среда; организиране на беседи, за да се подобри взаимното признаване и желание за обучение и развитие едновременно на ромските родители и деца; разработване на образователни материали за изучаване на българската и ромска култура.