Проект: BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино"

 

Общ бюджет: 228 940 евро

ФМ на ЕИП: 194 598, 99

Национално съфинансиране: 34 341, 01

Продължителност: 22 м.

В ромските квартали в общините Смядово и Ветрино има няколко фактора, обуславящи  бедността - ранното напускане на училище, ниското образование, липсата на достъп до социални и образователни услуги. Тези ромски квартали имат най-висок процент на децата в институции и децата в риск от отпадане от училище. Основната цел на проекта е подобряване на достъпа до образование и по-добри възможности за развитие на социалните умения на 172 деца (на възраст от 3 до 6), които са основна целева група - деца в риск от ромските общности и от социално-слаби семейства. Резултатите от проекта включват шест детски градини, 338 обхванати деца и създаване на условия за образователна интеграция. Проектът ще се справи с тези предизвикателства чрез създаване на условия за равен старт в училище, установяване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства и тези, застрашени от социално изключване. Партньорството между двете общини ще допринася за реализацията на цялостната обща цел на проекта, а именно преодоляване на рисковете от социално изключване на децата, живеещи в бедност и сегрегирани общности.

Преди ремонта: