Проект: BG06-105 За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск - изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца

  •  
  • BG06-105 За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск - изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца

Общ бюджет: 1 160 206 евро

ФМ на ЕИП: 986 175, 10

Национално съфинансиране: 174 030, 90

Продължителност: 24 м.

Според преброяването на населението от 2011 г. в община Враца ромското население е с по-висок дял (5.4%) от средния за страната (4.9%). Резултатите показват, че Враца е сред общините с относително висок дял на млади хора в неравностойно положение, включително роми. Целта на проекта е да подобри благосъстоянието на младите хора в риск, чрез създаване на Младежки център и предоставянето на услуги за младежи, които да удовлетворяват изискванията на Съвета на Европа за получаване на Знак за качество. Очаква се проектът да постигне следните резултати: подобряване на условията за равен достъп до образование, обучение и работа; повишаване на мотивацията на децата и родителите от етническите малцинства. Партньорството ще се постигне следното: ясно дефинирани отговорностите на партньорите в изпълнението на дейностите по проекта; подобряване на благосъстоянието на децата и младите хора в риск на територията на община Враца, чрез изграждане на устойчив модел за тяхната интеграция и социално включване и постигане на успешни социални възможности и възможности за заетост; увеличаване на административния капацитет на кандидата и партньорите в процеса на управление на проекта.