Проект: BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре

Общ бюджет: 1 269 461 евро

ФМ на ЕИП: 1 079 041, 85

Национално съфинансиране: 190 419, 15

Продължителност: 24 м.

Младежкият център е институцията, която е била изградена и създадена преди 44 година от община Добрич. Предизвикателството е модернизация на съществуващия младежки център, да се обогатят дейностите към децата и младежите в риск на възраст 15 -29 години и за разработване на стабилна основа по отношение на  утвърдени европейски стандарти и ценности. Целта на проекта е да се разчупи стереотипа и да се привлекат младите хора от сегрегираните квартали за общуване и творчески дейности, насочени към тяхното адаптиране към мултиетническа среда в Центъра. Основните резултати от проекта са: 553 деца и млади хора, които участват в дейности и инициативи в Младежки център - Добрич, служители на Центъра, участващи в инициативи - 2 ромски медиатори и 5 младежки работници и служители. В рамките на проекта Норвежката асоциация на местните власти (партньор) ще улесни практическия обмен на опит за общо 10 души, включително ромските медиатори, работещи с младежите, представители на Младежкия център и преводач. Другите три партньорски организации от България - СОУ "Любен Каравелов", Културен клуб "Романо дром - 2002" и СОУ "Димитър Талев" ще допринесат за проекта, като помагат в идентифицирането на  рисковите групи, както и риска за развитие на младите хора, предизвикателствата на социалната среда и на взаимоотношенията в семейството.