Проект: BG06-202 Заедно можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра

Общ бюджет: 220 194 евро

ФМ на ЕИП: 187 164, 90

Национално съфинансиране: 33 029, 10

Продължителност: 22 м.

Неблагоприятните демографски тенденции в община Мездра и намаляване на броя на децата в предучилищна и училищна възраст, включително ромите, определят необходимостта от целенасочена политика за повишаване на образователното ниво на децата и младите хора. Основната цел на проекта е подобряване на благосъстоянието на децата в риск в общината, чрез създаване на подходяща среда за провеждането на учебния процес като предпоставка за успешна социална и образователна интеграция. Проектът се очаква да постигне по-добра подготовка за училище за деца в неравностойно положение, включително ромите. Реализацията на горепосочената цел ще бъде постигната чрез следните конкретни цели: подобряване на условията за равен достъп до образователния процес; провеждане на допълнителни дейности с 760 деца (на възраст от 3 до 6 години, основната целева група); обучение на 20 специалисти в образованието и двама ромски медиатори (вторична целева група); изпълнение на инициативи за социално включване и взаимно разбиране; участие на родителите (вторична целева група) и заинтересовани страни в образователната и социална интеграция на деца.