Проект: BG06-103 Изграждане на Младежки център в град Пловдив

  • BG06-103 Изграждане на Младежки център в град Пловдив

  Общ бюджет: 1 147 009 евро

  ФМ на ЕИП: 974 957, 69

  Национално съфинансиране: 172 051, 31

  Продължителност: 24 м.

  Проектът е насочен към подобряване на условията за живот и социалните такива на целевата група - млади хора на възраст между 15-29 години, включително на  тези в риск, както и  да допринася за цялостното подобряване на развитието на младежта в град Пловдив и областта. Предвидените индикатори са: най-малко 100 млади хора от целевата група, които са завършили неформалното обучение по проекта, 25% от тях са в неравностойно положение; 5 младежки работници и двама ромски медиатори ще бъдат включени, за да работят с целевата група. Всички дейности са насочени към целевата група: най-вече представители на семейства с ниски доходи, с девиантно поведение, отличаващо се с антисоциални и престъпни дейности; деца и младежи в институции, от етническите малцинства; живеещи в малки и отдалечени населени места. Изследователският институт "Agderforskning" AS е партньор на Община Пловдив от Норвегия. Ролята на Института за научни изследвания е да наблюдава процеса на изготвяне на функционален анализ на младите хора в риск (с особен акцент върху ромската етническа група) както и неговите крайни резултати. Партньор по проекта от българска страна е фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ (гр. Пловдив), ще съдейства активно в организирането на младежки обмен, предоставяне на експертни проучвания и добри практики в организирането на мероприятия за младите хора и тяхното обучение в най-различни инициативи и проекти.