Проект: „Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа”

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 2:Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество

Проект „Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа 

Бенефициент: Икономически университет - Варна (ИУ-Варна)

Партньор/и:Университетски център Уестфьордс, Исландия

Бюджет на проекта: 29 168,73 евро

Период на изпълнение: 22.12.2014 г. - 22.12.2015 г.

Цел на проекта: Преодоляване на социо-културните различия между европейските студенти чрез подобряване възможностите за по-добра адаптация и интеграция в мултикултурната среда на международните образователни мобилности.

 

Кратко описание на проекта:

Първата задача на проекта е да повиши информираността на студентите за съществуващите културни различия и да ги подготви за успешно преодоляване на социалните препятствия по време на техните образователни мобилности в чужбина. Втора важна задача е да създаде условия за популяризиране на европейските ценности сред младите хора посредством методите на неформалното интерактивно обучение и мултикултурно общуване.

Основни дейности:

Разработване на методология за изследване на социо-културните проблеми при студентите по време на международни мобилности

Изследване върху социо-културните препятствия, пред които са изправени студентите по време на мобилност в чужбина

Проучване на най-добрите практики в областта на културната интеграция, разработени от чуждестранни университети

Създаване на уебсайт за визуализация на постигнатите резултати от проекта

Модулно пилотно обучение за студентите от ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс по проблемите на социо-културната адаптация и интеграция  в мултикултурна среда

Изследователско посещение в Исландия с цел опознаване на разработените методи за преодоляване на социо-културните различия между младите хора, участващи в международна образователна мобилност

Международен семинар по въпросите на социо-културната интеграция на студенти по време на техните международни мобилности (България)

Публикуване на Наръчник за подпомагане социо-културната адаптация и интеграция на студентите в чужбина

Разработване на научна статия върху изследванията и резултатите от проекта

 

Основни резултати по проекта:

Иновативно проучване върху представите и нагласите на студентите относно социо-културните различия, пред които са изправени при международни образователни мобилности

Разширени познания у младите хора за реалните препятствия при социалната и културна адаптация  в мултикултурна среда както и за пътищата към тяхното преодоляване

Идентифициранe на   най-добри практики за социо-културна адаптация и интеграция на студентите по време на международни мобилности

Неформално интерактивно обучение на студентите от ИУ-Варна и Университетски център Уестфьордс за проблемите на социалната и културна адаптация на студентите по международни мобилности

Разработен Наръчник за преодоляване на социо-културните различия при реализиране на студентска мобилност в чужди университети

Научна статия върху резултатите от проведеното изследване

 

Лице за контакт:

Ваня Кралева, vanya.kraleva@ue-varna.bg, www.ue-varna.bg, тел. 0882 164 781