Проект: „Промотиране на двустранните отношения и анализиране на Исландския модел за превенция”

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1:  Обмен на знания и добри практики в борбата с наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск.

Проект: „Промотиране на двустранните отношения и анализиране на Исландския модел за превенция 

Бенефициент: Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

Партньор/и:

Пратньор 1.Дирекция по здравеопазване, Исландия

Партньор 2. Исландски център за социални изследвания и анализ към Университета в Рейкявик

Бюджет на проекта: 28 670,64  EUR

Период на изпълнение12.06.2015 г.-11.02.2016 г.

Цел на проекта:

Основната цел на проекта е да се обменят знания в областта на борбата срещу наркотиците и организираната престъпност между България и Исландия. Специфични цели: С помощта на знанията и опита на донори от исландския модел и обмен на добри практики между експерти;

Проучване на връзката между употребата на наркотици при младежите и младежката престъпност;

Адаптиране на исландския модел в българската среда;

Постигане на  двустранно сътрудничество, чрез нови институционални партньорства между организациите.

 Кратко описание на проекта:

 Необходимо е изследване и анализ на най-добрите европейски практики на работа и развитието на всеобхватни програми за превенция на наркотиците. Исландският модел постига високи резултати в областта на превенцията и понижава няколко пъти нивата на употреба на психоактивни вещества сред децата и юношите и съпътстващите рискови поведения на  престъпно поведение. Добрите исландски практики за превенция  са в основата на избора на партньори за този проект. Двете партньорски организации и техните експерти ще се запознаят със същността на програмите за модела и методологиите, които са довели до големия успех на Исландия в превенцията на злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора. Двустранното сътрудничество между България и Исландия ще допринесе за постигането на целите на проекта - качествен успех в превенцията и борбата срещу наркотиците и организираната престъпност сред децата в риск.

 

Проектът включва следните дейности:

Проучване на връзката между децата и младежите употребяващи наркотици и младежката престъпност - Изследването на инспектори от Детска педагогическа стая, местните комисии и регионални инспекции за информация относно дела на децата и младите хора, които редовно използват наркотични вещества. Сравнителен анализ на събраните данни и информация от България и Исландия;

 Работни срещи за запознаване с исландския модел и обмена на добри практики - Работно посещение на  трима експерти от СПОК в Исландия. Целта е да се изучи исландския модел, който е довел до драстично намаляване на нивата на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества сред юношите и млади хора в Исландия. Обмен на идеи и парадигми, и възможни действия за укрепване на двустранното сътрудничество между България и Исландия;

Адаптиране на исландския модел - Показване на  основната идеия, естеството и методите, използвани в модела и пренасянето  им до българските социокултурни условия .;

Съвместна конференция - Провеждане на конференции с присъствието на двама експерти от партньорите, за да  се обсъдят и разпространят най-добри практики и подходи, по-специално на исландския модел и адаптирането му в българската действителност, за да се подобрят резултатите за превенция на употребата на наркотици;

Семинар за обучение на експерти и специалисти, работещи в областта на превенцията на пристрастяването и консултиране за деца и млади хора, за да се повиши нивото на професионална компетентност, чрез модел на развитие   и обучение за първична превенция на зависимости въз основа на исландския модел;

Промоционални и информационни дейности за укрепване на двустранните отношения - Засилване на двустранните отношения между България и Исландия, по-специално между трите организации. Създаване на устойчивостта в партньорските отношения. Създаване на мрежа за двустранното сътрудничество с различните заинтересовани страни в двете страни.

 

Основни резултати по проекта:

Отправна точка и основа за развитие и адаптиране на исландския модел в български условия с обмяна  и включване на най-добри практики за превенция и модели за превенция;

Проучен исландски модел и засилени двустранни отношения;

Разработен модел за първична превенция на зависимости въз основа на исландския модел;

 Разработени и отпечатани образователни материали;

Обсъждане  на най-добрите практики, използвани в Исландия в областта на превенция на употребата на наркотици сред децата и младежите;

 Представяне на  резултати от адаптиран пилотен модел и постигане на  резултати в рамките на проекта;

Укрепване на двустранните отношения между страните;

Допълнително прилагане на новопридобитите умения и знания, подготовка на експерти, които ще служат като мултипликатори, чрез формиране на вътрешни организационни умения

 Лице за контакт:

Председател: Албена Димитрова Дробачка;  +359876772002; spoc.s@abv.bg