Проект: „Превенция на употребата на наркотици и пристрастяването в Смолян”, DRUGstop

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Проект „Превенция на употребата на наркотици и пристрастяването в Смолян”,DRUGstop

Бенефициент:Регионална здравна инспекция (РЗИ) Смолян

Партньор/и:Фондация ЕВРИС, Исландия

Бюджет на проекта: 30 000.00 евро

Период на изпълнение: от 12 юни 2015 г. до 11 юни 2016 г.

Цел на проекта: Основната цел на проекта е обмен на опит и добри практики за ефективна превенция на употребата на наркотици сред младите хора в региона на Смолян. По проекта са заложени следните специфични цели:

проучване на конкретната ситуация в региона на Смолян и прилагане на най-добрите практики за решаване на установените проблеми чрез:

разработване на „Решение за Смолян” – стратегия за превенция на наркотиците;

 повишаване капацитета на специалисти от РЗИ Смолян и други държавни институции по превенция употребата на наркотици;

укрепване на партньорството между институциите;

изграждане и развитие на връзките между българските и исландските партньори;

повишаване информираността на обществеността и младите хора относно използването на наркотици и последиците от тяхната употреба.

 

Кратко описание на проекта:

След съвместно проучване на проблема с използването на наркотици сред младите хора в област Смолян, експерти от Исландия ще изготвят план за действие и ще предоставят на РЗИ Смолян инструментариум, които е доказано, че е полезен в Исландия, при борбата с наркотиците и при обучението на младите хора за вредата от използването им.

Проектът включва три етапа.

По време на първия етап, експерти от РЗИ Смолян ще направят проучване, за определяне отношението на младите хора към използване на наркотици. Въз основа на резултатите и събраните налични данни и отговорите на въпросите, съвместно с партньорите ще анализират конкретната ситуация и идентифицират основните предизвикателства.

През вторият етап, експертите на фондация ЕВРИС ще работят по разработването на стратегия на базата на най-добрите практики от Исландия и  ще бъде предоставена на РЗИ Смолян.

Трети етап - експерти от РЗИ Смолян ще посетят партньора в Исландия с цел "Обучение на обучители".  Същите ще обучат други експерти-мултипликатори за  прилагане на "Решение за Смолян" в областта.

Ще бъдат реализирани и  дейности за предоставяне на информация на заинтересованите страни, като прессъобщения, пресконференции, ще бъде изработен WEB линк за проекта, ще бъдат проектирани и отпечатани брошури за проекта.

 

Основни резултати по проекта:

Идентифициране на специфичните нужди и предизвикателствата в региона във връзка с употребата на наркотици;

Предлагане на стратегия за превенция на наркотиците в Смолянска област;

Обучени експерти по превенция употребата на наркотиците;

Укрепване на местното партньорство и двустранните отношения с Исландия;

 

Лице за контакт:

д-р Мими Кубатева - ръководител на проекта, 030163293, rzi_smolyan@mbox.contact.bg ,  http://www.rzi-smolyan.com/