Проект: „По-добра защита на децата срещу домашно насилие и насилието, основано на полов признак чрез споделяне на добри практики между Норвегия и България”

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Проект „По-добра защита на децата срещу домашно насилие и насилието, основано на полов признак чрез споделяне на добри практики между Норвегия и България 

Бенефициент: Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП)

Партньор/и:Фондация HEDDA, Норвегия

Бюджет на проекта: 29066.25 евро

Период на изпълнение: 12 месeца (06.07.2015 - 05.07.2016)

Цел на проекта: Разработване на по-добри политики за защита от домашно насилие и насилие, основано на пола и създаване на план за действие за създаване на подкрепяща среда и грижа за деца и младежи чрез двустранно сътрудничество между България и Норвегия.

По-конкретно общите цели са:

- Повишаване на информираността по отношение на явлението „домашно насилие и насилие, основано на пола”

- Ефективна превенция и защитата от насилие, основано на пола

- Подобряване на знанията сред българските институции и неправителствени организации за домашно насилие и насилие, основано на пола и обмяна на опит и практики с Норвегия

- Създаване на благоприятни условия за по-нататъшно устойчиво сътрудничество в областта на защита и превенция между институции и организации от Норвегия и България

- Реализация на практика на взаимен ангажимент между Норвегия и България за обмен на добри практики в областта на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето

 

Специфичните цели са:

- Идентифициране на проблеми, които неправителствените организации срещат в ежедневието си при предоставяне на услуги за деца и техните майки, жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола;

- Създаване на съвместен план за действие за по-добра превенция и защита на деца, жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола;

- Изготвяне на предложения за по-добро законодателство и разработването на политика на българското ниво с цел по ефективна защита и превенция на насилето………………

 

Кратко описание на проекта:

Целта на проекта е изграждане на капацитет и укрепване на двустранното партньорство между български и норвежки организации в областта на превенция на насилието над деца и младежи в риск. Политиките и законите за защита и превенция на насилието над деца, вкл. признаване на деца свидетели на насилие като жертви от страна на институциите, ще бъдат обект на изследване и обмен на добри практики между български и норвежки партньори. Въз основа на резултатите и изводите, направени в рамките на проектните дейности (изследване сред НПО доставчици на услуги за деца, жертви на насилие и сред институции; три дневна международна конференция) ще бъде разработена стратегията за по-добра защита на децата от насилие и по-конкретно домашно насилие и насилие, основано на пола.

Проектното предложение има за цел да подпомогне процеса на разработване на пълна програма за спиране домашното насилие, вкл. да се подобри системата от услуги за жени, деца и младежи, които живеят в среда на насилие.

 

Основни резултати по проекта:

- Подобряване на национално и регионално сътрудничество между институциите от двете страни

- Повишаване на осведомеността за домашно насилие сред институциите

- Разработване на програми и политики за ефективна превенция

- Укрепване на знанията и компетенциите в сферата на защита от домашно насилие и насилие, основано на пола в България

- Създаване на благоприятни условия за промяна на отношението на обществото към нулева толерантност спрямо домашното насилие и насилието, основано на пола

 

 

Лице за контакт:

Алианс за защита от насилие, основано на пола                                    Фондация HEDDA

http://www.alliancedv.org/articles/                                                   http://heddafound.no

Илиана Стойчева                                                                          Jørgen Lorentzen

bulgarian_alliance@mail.com;                                                          jl@heddafound.no

+359 2 963 5357                                                                               +47 464 23 318