Проект: „Посредничество и помирение в българското общество. Норвежко-българско сътрудничество”

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет  1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Проект „Посредничество и помирение в българското общество. Норвежко-българско сътрудничество”  

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВО ПРАВОСЪДИЕ И ПОМИРЕНИЕ”

Партньор:Национална служба за медиация на Кралство Норвегия

Бюджет на проекта: 28 430 евро

Период на изпълнение: 12 месеца (08.07.2015 г - 07.07.2016 г.)

Цел на проекта:

Да въведе по системен начин опита на Нарвегия в областта на вазстановителното правосъдие в контекста на политиките за т.нар. младежко правосъдие. 

 

Кратко описание на проекта:

Проектът включва:

 

- обучително посещение на група от български правни специалисти (основно съдии), активисти на съдебната реформа, правозащитници и академични представители в Норвегия с цел запознаване с организацията на възстановителните/помирителни подходи при работата с младежите в конфликт със закона.

 

- Обучение в стандартния пакет от знания и умения на норвежката национална служба за помирение. Ще бъде проведено в София от обучителен екип от Осло.

 

- Закупуване на книги, превод на ключови текстове отт норвежката школа на помирителното правосъдие.

 

- Разпространение на натрупания опит чрез създаване и поддържане на уеб-сайт.

 

 

Основни резултати по проекта:

Ще се въведе и преподаде стандартния (пълен) обучителен курс за поморители от страната с едни от най-добрите традиции в тази област в света.

Група от български практици в областта на правосъдието и социалната работа ще развие компетенциите си и ще задълбочи разбирането си за помирителното правосъдие.

Към това ще се добани организирането на библиотека с актуална литература по въпросите на помирителното правосъдие.

Като цяло всичко това ще подобри качеството както на работата на някои, ключови за младежкото правосъдие съдилища, така и на нормативната основа на реформата на младежкото правосъдие в България.

Лице за контакт:

Румен Петров,  rumengpetrov@gmail.com, +359 887 494 417

Екатерина Баксанова, e.baksanova@gmail.com,+359 876 19 33 23

Служебен електорнен адрес, jrsociety.bulgaria@gmail.com