Проект: „Наказание срещу лечение. Положението на употребяващите наркотици в затвора”

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1Обмен на знания за борбата с наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Проект „Наказание срещу лечение. Положението на употребяващите наркотици в затвора”  

Бенефициент: Център за изследване на демокрацията

Партньор/и:Университет в Осло, Департамент по криминология и социология на правото

Бюджет на проекта: 28 980 евро

Период на изпълнение: 1 година (06.07.2015 г. - 05.07.2016 г.)

Цел на проекта: Целта на проекта е да допринесе за подобряване на отношението към употребяващите наркотици в затворите чрез оценка на настоящото им положение и подпомагане на трансфера на опит и добри практики от норвежката пенитенциарна система.

 

Кратко описание на проекта:

Системата на затворите в България има сериозни проблеми като пренаселеност, лоши битови условия, недостиг на финансови средства и персонал, ниско качество на социални и медицински услуги и т.н. Тези проблеми имат особено неблагоприятно въздействие върху уязвимите групи лишени от свобода, една от които са лицата, употребяващи наркотици. Делът на тези лица в българските затвори е между 10 и 15 %, като много малка част от тях получават необходимото лечение в затвора, обикновено в резултат на изолирани инициативи на администрацията или на неправителствени организации.

Липсата на последователна политика по отношение на употребата на наркотици сред лишените от свобода е съпътствана от недостиг на ресурси. Специалистите, обучени да работят със зависими, са ограничен брой.

Наказателната политика по отношение на употребяващите наркотици е част от политиката за контрол на наркотиците на ЕС. В поредица от документи Съюзът обръща внимание на необходимостта от насърчаване на алтернативи на лишаването от свобода за употребяващите наркотици и от прилагането на специални програми за лечение в затворите.

Норвегия има специфичен опит при решаването на проблемите с наркотиците в затвора. След поредица от реформи е въведен диференциран модел, основан на принципа, че затворите са отговорни за наказанието и рехабилитацията на осъдения, докато лечението остава прерогатив на здравната система.

По отношение на рехабилитацията Норвегия въвежда договори с лишените от свобода, които ги задължават да приемат някои ограничения и контрол в замяна на награди. За да се осигури приемственост между мерките в затвора и след това, лишените от свобода се насърчават да търсят лечение и подкрепа след освобождаването им, като им е осигурен достъп до услуги, като например предоставяне на жилище, финансова помощ, работа и т.н.

Проектът има за цел да допринесе за подобряване на положението на употребяващите наркотици в затвора чрез анализиране на ситуацията в българските и норвежките затвори, идентифициране на добрите практики, които могат да бъдат приложени в България, и представяне на норвежкия опит пред представители на компетентните органи в България.

 

Основни резултати по проекта:

Очаква се проектът да повиши обществената осведоменост за необходимостта от реформи, за да се подобри положението на употребяващите наркотици в затвора. Ще бъде привлечено вниманието на политиците върху опита на Норвегия при решаване на проблема с пренаселеността в затворите и намаляване на престъпността, свързана с наркотици, чрез предоставяне на възможности за подобряване на качеството на живот на употребяващите наркотици в затвора.

 

Лице за контакт:

Димитър Марков

Координатор на проекта

Център за изследване на демокрацията

ул. „Александър Жендов“ № 5

София 1113, България

Тел: (+359 2) 971 3000

Факс: (+359 2) 971 2233

dimitar.markov@online.bg

www.csd.bg