Проект: "Отвъд границите на предразсъдъците"

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 2: Популяризиране на европейските ценности и по-специално преподаването на история в мултикултурно общество

Проект:  Отвъд границите на предразсъдъците 

Бенефициент: Национално сдружение на българските Европейски клубове – NABEC

Партньори: 1. Solvang Skole – Øyer, Норвегия,

  2. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика

Бюджет на проекта: 28633,85 евро

Период на изпълнение: 06.07.2015 г.– 05.07.2016 г.

Цел на проекта: Създаване на иновативни педагогически практики в България за постигане на добри резултати на формалното и неформалното обучение и възпитание в европейските ценности и интеркултурно разбиране и общуване в мултикултурна среда, надграждайки с норвежкия опит.

Кратко описание на проекта:

Проектните дейности са насочени към изграждане на продължаващо партньорство на учители, научни и образователни експерти от Норвегия и България в работата по усъвършенстване на обучението на учениците в разбирането и приемането на европейските ценности като норма на поведение в многокултурна среда.

Дейностите се осъществят на база изградената структура на националната мрежа от училищни Европейски клубове – Национално сдружение на българските Европейски клубове – NABEC – във всички райони на страната. В партньорство с норвежки училища се осъществява международен обмен на ефективни решения на местно, регионално, национално и европейско нива за утвърждаване на европейските ценности и интеркултурното разбиране в многокултурна среда.

Предвижда се провеждане на двудневен семинар през ноември 2015 г. на тема: „Разчупване на стериотипите в обучението”, на двудневна конференция през април 2016 г. на тема:  "Популяризиране на европейските ценности чрез интеркултурно образование и комуникация” и мултиплициране на норвежката практиката в неформалното обучение на Европейските клубове в училища в страната, организирайки различни форуми - срещи, кръгли маси, работни ателиета и др. април – юни 2016 г.

Добрите педагогически идеи и практики за обучение и възпитание в европейски ценности за постигане на интеркултурно взаимодействие ще бъдат отпечатани в сборник: „Отвъд границите на предразсъдъците”.

Основни резултати по проекта:

Работата по проекта засилва компетентността на учители по различни дисциплини в областта на интеркултурното обучението и възпитание в европейските ценности и спомага за прилагането й във формалното и неформалното обучение в училища в България.

Тя ще създаде продължаващо партньорство на учители от Норвегия и България в областта на интеркултурното обучението и възпитание в европейските ценности и засилване на интеркултурната компетентност на преподаватели по различни дисциплини, които ще  имплементират норвежката практика във формалното и неформалното обучение в училища в България.

Лице за контакт:

д-р Красимира Василева, председател на NABEC, 0889823024, nabec@abv.bg, http://www.nabec-eea.eu/bg