Проект: "Осведоменост и креативно мислене - път към промяна"

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Проект „Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!“

Бенефициент: Фондация “Позитивни умения на личността в социума”

Партньор/и:

Фондация “Еврис”, Исландия,

Община Перник,

Главна дирекция “Национална полиция” към Министерство на вътрешните работи

Фондация “Социални здравни алтернативи” - гр. Плевен.

Бюджет на проекта: 29 929 евро

Период на изпълнение: 08.06.2015 г. – 07.06.2016 г. (12 месеца)

Цел на проекта:

да се разработи цялостен и иновативeн подход за повишаване на информираността и превенцията на здравните и социалните последици, свързани с употребата на наркотици,

да се достигне експертност и опит и да се засили международният диалог по проблемите на употребата на наркотици,

да се развие среда от интерактивни и обменни училищни практики в крос-културален контекст, отнасящи се до ученици, които отпадат от училище и ранната детска престъпност,

да се създадат условия за индивидуални или семейно ориентирани услуги свързани с превенция на рецидив, както и последици, свързани с употребата на наркотици сред децата в риск.

Кратко описание на проекта:

Напоследък се наблюдава тенденция за непрекъснато увеличение на броя на младите хора, употребяващи наркотици. Статистиката показва, че първият опит в употребата на наркотици най-често се прави в ученическите години. Липсата на информация, както и небрежност от страна на семейството води до сериозни здравословни проблеми и дори смърт.

Основната цел на проекта “Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!”е да се развие цялостно и иновативно повишаване на информираността и превантивния подход към здравните и социални въпроси, свързани с употребата на наркотици, да се обменят добри практики, да се пренесе донорската експертиза и в България и да се засили международният диалог по отношение на наркотиците. Основна роля в проекта ще имат доброволците на организацията от двата младежки клуба “Да бъдем приятели” и “П.У.М.А.С.”.

Проектът ще допринесе за непрекъснато намаляване на броя на младите хора, употребяващи наркотици и нови психоактивни вещества и ще намали случаите на сериозни здравни и социални проблеми. Той цели да направи училищната среда и институциите по-приветливи  и чувствителни по темата.

Този проект ще помогне за увеличаване на знанията и обмяната на опит между партньорите, които ще подобрят своите умения за борба с наркотиците.

Основна методическа и супервизорска подкрепа на екипа по проекта  ще оказват представители от Национален център по наркомании.

Дейности про проекта

предстоящи проучвания сред 500 ученици, деца и младежи в риск, семейства и институции,

предоставяне на информация, предавана по метода “връстници обучават връстници”

подкрепа на центрове и семинари по психодрама в пет училища

училищни информационни кампании

подкрепящи групи за деца

семинар за психолози, учители, полицаи, социални и медицински работници

промотиране модела на Младежките клубове към Фондация “П.У.Л.С.” към партньорите,

провеждане на кръгли маси и конференция.

Основни резултати по проекта

нови знания; обмен на добри практики и изграждане на партньорски взаимоотношения,

обобщение на обмена на практики и резултати; обмен на оптимизирана методология и планиране на бъдещи съвместни дейности  и сътрудничество,

описателен анализ; отчет за основните причини за употребата на наркотици, представени на заключителната конференция,

работа с 30 доброволеца, като ключови фигури в училищата, които изпълняват ролята на медиатори между училището, техните връстници и услугите на нашия център,

създаване на три “стаи на доверието” в три училища за работа предимно с ученици от ромската общност и такива, които прекъсват образованието си,

посещение на 300-400 ученика, консултирането им и предоставяне на информация,

достигане до 1000-1500 ученика,

превенция на ранната употреба на наркотици сред младите хора в риск, чрез директна работа в училищата; намаляване на здравния и социален риск; информация относно характеристиките и последиците от това явление в ранната употреба на наркотици) и възможностите за алтернативен и информативен избор,

100-120 обучени,

30 представители на водещи институции, работещи по проблемите на зависимостите, превенция в ранна възраст, рисково поведение сред младежи и криминални действия сред юноши и деца,

30 обучени родители споделят знанията и уменията си сред общността и въвличат и други хора, които са част от същия проблем,

25 доброволеца са разпространители на добрите практики в дългосрочна перспектива,

иницииране и създаване на клуб, занимаващ се с превенция, използвайки същия модел,

електронна книга за млади хора по отношение на здравни и социални проблеми, породени от употребата на наркотици (преведена на 2 езика),

наръчник за професионалисти с практики за превенция,

Широкодостъпни информационни материали по проблемите на зависимостите и рисковите групи,

3000 листовки,

сравнение на добри практики и трудности, нови формални и неформални групи в съответните региони, което ще работи за разпространение на практики за превенция и услуги за децата и младежите в риск и техните семейства,

разпространение на повече от 4000 бр. печатни материали, видео клип,

повече от 2000 консултации, проведени в училища и обществена среща в Перник и Плевен,

 

Лице за контакти:

Кристина Георгиева - Координатор на проекта;

00359 76 60 10 10; pulse.aids@gmail.com;

www.pulsfoundation.org