Проект: Образованието по история в мултикултурна среда – предизвикателства и модели”

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 2:  Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество

Проект „Образованието по история в мултикултурна среда – предизвикателства и модели” 

Бенефициент: Център за изследване и анализи

Партньор/и:Колеж по приложни науки към Университета в Осло и Акешхус 

Бюджет на проекта:27 291 евро

Период на изпълнение: 03.07.2015 г.- 02.07. 2016 г.

Цел на проекта: Генералната цел на проекта е да подкрепи учителите по история, които преподават в мултикултурна среда и да насърчи обмена на добри практики и знания между Българските и Норвежките експерти

 

Кратко описание на проекта:

Проекта има за цел:

Да анализира предизвикателствата, които мултикултурното общество поставя и необходимостта от интеркултурно образование

Да разработи обучителни материали, които да подпомогнат взаимното разбиране

Да развие емпатия и взаимно разбиране сред все по-хетерогенното общество

Да идентифицира компетентности, които студентите трябва да придобият и умения, които учителите трябва да имат, за да могат да преподават и развиват тези компетентности у учениците

Да идентифицира стратегии за партньорство сред всички учители по история

Да изгради професионална мрежа и контакти между преподавателите с оглед осигуряване на постоянен обмен на полезни практики и идеи

Да разработи пилотен механизъм за обмен на примери за модерно знание и добри практики при преподаването по история

Да развие комуникационни умения в класната стая за учениците от различни общности

Да насърчи използването на визуални материали по история с цел осигуряване на по-задълбочено разбиране на миналото

 

Проектът включва следните дейности:

Дейност 1: Изследване на моделитеза образование по история в средните училища в България, работещи в мултикултурни общности и региони (постижения и предизвикателства)

Дейност 2: Обмен на добри практики в областта на преподаването на история в мултикултурна среда

Дейност 3:  Разработване на иновативен модел за преподаване на история в средните училища в България

Дейност 4: Представяне на иновативен модел за преподаване на история в мултикултурна среда

 

Основни резултати по проекта:

Изучаване на моделите за образование по история, които се реализират в средните училища в България за анализи на основните постижения и предизвикателства

Изработване на модели за образование по история, базирани на по-добро взаимно разбиране

Изготвяне на аналитичен доклада за обменените добри практики в областта на преподаването на история.

Разработен иновативен модел за преподаване на история в средните училища в България с обучителни материали (текстови, видео и визуални материали).

Комуникиран и разпространен иновативен модел за преподаване на история в мултикултурна среда

 

Лице за контакт:

Проф.Албена Вуцова

Център за изследване и анализи

http://cra.gateway.bg/index.php

телефон: 0885 473 710

association.cra@gmail.com