Предефиниран проект: "Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР"

Име на проекта: „Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”

Подписан договор за изпълнение: № 812108-24/02.10.2014

Проектът ще бъде изпълнен от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ -МВР

Бюджет на проекта: 2 575 740, 00 евро, от които 386 361, 00 евро национално съфинансиране. Срок за изпълнение – 30.04.2016 г. 

Цел на проекта: Развитие и подобряване на структурите, системите и техническото оборудване, с оглед по- добро прилагане на Шенгенското законодателство, както и засилване на сътрудничеството между полицейските служби в страните членки на Шенгенското пространство.

Целта ще се постигне чрез изграждане на Тетра мрежа по границата с Гърция.

Основни дейности:

- Предварителен оглед и определяне на местата за разполагане на радио- комуникационното оборудване.

- Доставка на Тетра базови станции по Тетра стандарт, радиорелейно оборудване и лицензии.

- Доставка и инсталиране на софтуер за контрол и мониторинг на преносната среда.

-Интегриране на доставеното оборудване към съществуващата Тетра мрежа и радио-релейна система.