Предефиниран проект: „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора, посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм“

Име на предефинирания проект: „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора, посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм“

Подписан договор за изпълнение: № 812108-34/14.10.2014 г.

Бенефициер: Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)

Партньори по проекта: Борба с безредиците към Националното бюро за разследване към Министерство на вътрешните работи на Унгария, Отдел „ Миграционна политика“ на Полша, Национална комисия за борба с трафика на хора в България, Фондация „Асоциация Анимус“ България

Бюджет на проекта: 418 840 евро, от които 356 014 евро от НФМ и 62 826 евро национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 30.04.2016 г.

Обща цел на проекта: Подобряване на сътрудничеството между държавните органи и съответните партньори, в т.ч. неправителствени организации, в подпомагането на жертвите на трафик.

Основни дейности:

- Обучение на служители на ДАНС и прокурори, представители на националните и местни комисии за борба с трафика на хора, социални работници, представители на Държавната агенция за закрила на детето и НПО по практическото прилагане на Транснационалния механизъм за рефериране и подпомагане на жертви на трафик на хора, начин на работа, международно сътрудничество, нови тенденции и предизвикателства и бъдещи действия (четири обучения);

- Еднодневни срещи в райони, населени предимно с хора от ромски произход, като кампании по превенция, чрез които ще се предоставя информация за всички заплахи и последствия свързани с проблема „трафик на хора“. Разпространение на материали, насочени  към противодействие на трафика на хора и повишаване осведомеността сред ромските представители по проблема (две срещи);

- Посещения в България и партньорските страни с цел обмен на опит и най-добри практики в защитата, подпомагането и реинтеграцията на жертви на трафик на хора и работа по конкретни случаи (три посещения);

- Осигуряване на краткосрочна до средносрочна реинтеграция на 50 жертви на трафик на хора и кризисно настаняване;

- Осигуряване на дългосрочна реинтеграция на 10 жертви на трафик на хора – индивидуално разработени планове за всяка от жертвите, индивидуална работа с всяка от жертвите, финансова подкрепа за реинтеграцията им и настаняването им в центрове (шелтъри/приюти), индивидуални консултации, психологическа подкрепа;

- Безопасно връщане и транспорт в България – вътрешен и външен, на трафикирани жертви (връщане на 10 жертви на трафик в България);

- Закупуване на оборудване след провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.