БГ10 „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“

IN logo

Програмен оператор:  Иновация Норвегия
Размер на гранта:  13 699 000 Евро
Дата на одобрение:   10.09.2012 г.
Продължителност на програмата:   30.04.2017 г.
 Интернет сайт:  http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/

Резюме на програмата

Въпреки подобренията през последните години, българската икономика остава най-енергоемката икономика в ЕС. Разходите за иновации в България са доста под средните за ЕС. В тази връзка българското правителство разработи инвестиционна политика със специален фокус върху насърчаване на иновативните предприятия. Основните цели са да се развива екологосъобразна икономика и да се увеличи конкурентноспособността на зелените предприятия. Въпреки това, предприемачите често са възпрепятствани от липсата на достъп до финансиране. Необходима е подкрепа, за да се увеличат еко-иновациите и да се създадат благоприятни условия за предприемачите.

Какво ще се постигне чрез изпълнението на програмата?

Програмата ще доведе до увеличаване на възможностите за развитие на екологосъобразен бизнес в сектори като: строителството, екологичния транспорт, информационните и комуникационните технологии. Бенефициентите са предприемачи и компании (основно малки и средни предприятия), които ще получат помощ за разработване и комерсиализиране на нови и иновативни екологични технологии и процеси. Те ще се възползват от повишената енергийна и ресурсна ефективност, както и от допълнителните възможности, които предлагат растящите пазари на стоки и услуги, свързани с околната среда. Чрез създаването на нови работни места и чрез усилията за постигане на устойчив икономически растеж, програмата ще допринесе за намаляване на социалните и икономическите различия.

Как ще бъдат постигнати целите на програмата?

  • Разработване на иновативни екологични технологии, продукти и процеси (в т. ч. интелигентни сгради, зелени продукти и опаковки, намаляване на отпадъците и оптимизиране на процесите);
  • Увеличаване на използването на технологии за мониторинг от разстояние на околната среда с цел идентифициране и реакция на климатичните промени (например природни бедствия, свързани с климата като наводнения, горски пожари и др.);
  • Изграждане на капацитет с цел да се повиши осведомеността за ползите от екологизиране на бизнеса и как да се случи това на практика;
  • Обучение на около 300 служители от малки и средни предприятия и на млади предприемачи в областта на зелената икономика.

Как изпълнението на програмата ще допринесе за укрепване на двустранните отношения?

Очаква се малките и средните предприятия от двете страни да се възползват от сътрудничеството чрез обмен на експертиза, знания и иновационно развитие.

Какви са възможностите за партньорство?

Иновация Норвегия (ИН) управлява програмата от името на българските власти и играе ключова роля за улесняване на връзките и сътрудничеството между България и Норвегия. ИН ще подпомага норвежките компании, които искат да развиват дейност в България и да участват като партньори в проектите. Предвид на задължението всички проекти да включват норвежки партньор, програмата е особено подходяща за реализация на двустранни партньорства. Заинтересованите организации могат да получат финансиране в размер до 10 хил. евро за търсене на партньори и за разработване на съвместни проектни предложения.

Кой може да кандидатства за финансиране по програмата?

Допустимите кандидати са организации, регистрирани в България (в партньорство с норвежки организации). Основната целева група са българските частни фирми. Неправителствените организации и публичните институции също са допустими кандидати. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуалните проекти е 200 хил. евро, а максималният е 2 млн. евро. Ще бъде създадена и малка грантова схема, насочена към малките и средни предприятия. В рамките на програмата се предвиждат две покани за набиране на проектни предложения (при наличие на средства).