BG22 "ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ"

Програмен оператор:   Иновация Норвегия
Програмен партньор:  -
Размер на гранта:  480 000 Евро
Дата на одобрение:  
Продължителност:   
Интернет сайт:   http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____59986.aspx

Защо е необходима програма?
Общите цели на Норвежкия финансов механизъм са да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между Норвегия и страните-бенефициенти. Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог е насочен към възможностите за насърчаване на достойни условия на труд, подкрепа за тристранния диалог и повишаване на двустранното сътрудничество с норвежките партньори. Чрез подобряване на този диалог, социалните партньори във всяка страна по-добре ще допринесат за по-устойчиво икономическо и социално развитие.
 
Какво ще постигне програмата?
Общата цел на програмата е насърчаване на социалния диалог по въпросите за достойни условия на труд и подобряване на тристранното сътрудничество между организациите на работодателите, синдикатите и публичните органи в подкрепа на справедливото и устойчиво икономическо и социално развитие. Налице е един непрекъснат двустранен диалог в държавите бенефициенти, но в някои страни съществува колебание при участие на публичните органи в тристранния диалог. В много от целевите страни, е налице липса на "търсене", както от страна на социалните партньори, така и от страна на правителството. Когато едната или двете страни не са в състояние да представляват работника или работодателя по задоволителен начин, ефективен двустранен или тристранен диалог не може да се състои. Програмата ще засили този диалог. На лице са два очаквани резултата: Подобряване на социалния диалог и тристранните структури за диалог и практики, както и засилено разбиране на ползите от достойни условия на труд.
 
Как ще се постигне това?
- Семинари.
- Насърчаване на международните / норвежки/скандинавски трудови стандарти.
- Учебни посещения в /от Норвегия / страните-бенефициенти.
- Изготвяне на наръчници и провеждане на обучителни семинари.
- Проучвания.
- Информационни кампании чрез различни медии.
 
Как ще бъдат засилени двустранните отношения?
28 от общо 48 проекта са да бъдат реализирани чрез подписаните споразумения за партньорство с норвежките организации. Събития (конференции, обучения, кръгли маси) за обсъждане на скандинавския/ норвежки опит и за укрепване на отношения, са планирани. В повечето страни, изпълнението на проектите ще стартира с двустранни практически семинари, с цел да се гарантира, че акцентът е поставен върху развитието на двустранните отношения.
 
Какви са възможностите за партньорство?
Програмата е много подходяща за двустранно сътрудничество. Норвежките партньори ще съдейства за:
- Организиране на учебни визити в Норвегия.
- Представяне на норвежки опит и добри практики по време на срещите.
- Предоставяне на връзки с други норвежки социалните партньори, публичните институции и организации.
 
Кой може да кандидатства за финансиране по тази програма?

Съгласно изготвените "Правила и процедури за кандидатстване" следните организации са допустими за кандидатстване по фонда:
а) социални партньори (представителните организации на работодателите, работниците и служителите);
б) публичните организации, които имат законова роля, по отношения на достойните условия на труд или тристранно сътрудничество, както и
в) организации на публичните власти, които в рамките на своя мандат подкрепят достойните условия на труд и тристранния диалог, които са учредени като юридическо лице в страната- бенефициент или в Норвегия.