БГ15 "КОРЕКЦИОННИ УСЛУГИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ"

Програмен оператор:   Министерство на правосъдието
Програмен партньор:  Съвет на Европа
Размер на гранта:  7 000 000 Евро
Дата на одобрение:  7.09.2012 г.
Продължителност:   30.04.2017 г.
Интернет сайт: 

http://www.justice.government.bg/

Защо е необходима програмата?

През последните години България отбелязва напредък в реформирането на наказателното право и процедурите, за да го приведе в съответствие с европейските стандарти. Въпреки това, проблемите свързани с пренаселеността и лошите условията в затворите като цяло трябва да бъдат преодолени с цел подобряване на корекционната система.

Целите на програмата.

Програмата е насочена към подобряване на българската система за изтърпяване на наказанията съгласно съответните международни и европейски инструменти за спазване правата на човека.

Как ще се постигнат целите на програмата?

В основни линии целите ще се постигнат чрез:

• Обновяване и развитие на инфраструктурата в затворите; развитие и подобряване на алтернативи на наказанието „лишаване от свобода“, подобряване на подбора на персонала работещ в затворите и обучение му, и повишаване на възможностите за заетост и ресоциализация на затворниците.

• изпълнение на три предефинирани проекта и една малка грантова схема. Един от предифинираните проекти включва обновяване и подобряване на инфраструктурата в шест сгради (два затвора, една пробационна служба, един център за обучение, както и медицинските центрове в два затвора). Другият проект е насочен към увеличаване на прилагането на алтернативи на лишаването от свобода чрез програма за електроенен мониторинг, а третата има за цел подобряване на компетенциите на служителите в затворите в  психологическия подбор и консултиране.

• Изпълнението на малката грантова схема ще се  фокусира върху програми за непълнолетните на пробация; уязвимите групи в затворите; и разработването на програми за обучение на служителите в затворите.

Развитие на двустранните отношения.

Съветът на Европа (СЕ) е избран за партньор по програмата, както и за партньор по два от предефинираните проекта. В сътрудничество със СЕ са предвидени за изпълнение две големи обществени събития във връзка със съдебната реформа в България, включващи България, Норвегия и други европейски страни. Предвиждат се и други партньорства в рамките на програмата между български и норвежки юридически лица.

Кой може да кандидатства за финансиране по тази програма?

Всяко юридическо лице, публично или частно, търговски или нетърговски и неправителствени организации, със статут на юридическо лице в България, както и междуправителствени организации, работещи в България, могат да кандидатстват за финансиране по малката грантова схема.