БГ14 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ"

Програмен оператор:   Министерство на правосъдието
Размер на гранта:  3 000 000 Евро
Дата на одобрение:  7.09.2012 г.
Продължителност:   30.04.2017 г.
Интернет сайт:   http://www.justice.government.bg/

Резюме на програмата

В редица случаи Европейският съд по правата на човека в Страсбург е осъждал България за нарушаване на човешките права. Много са случаите, при които българските власти са били задължени да изплатят компенсации на български граждани, които са жертви на прекомерна полицейска сила и дълги съдебни процедури или страдат от лошите условия в психиатричните болници, затворите, арестите и други институции. Както подчертаха европейските съдии, има редица структурни проблеми в българската съдебна система, които могат да доведат до голям брой други подобни нарушения на Европейската конвенция за човешките права.

Какво ще се постигне чрез изпълнението на програмата?

Тази програма е разработена съвместно със Съвета на Европа. Всеки от петте проекта ще подпомогне по различен начин България в изпълнението на задълженията й по Конвенцията. Целта е да се подобри защитата на човешките права в България. В изпълнението на програмата ще участват различни институции в рамките на българската съдебна система. Програмата ще адресира и специфичните нужди на уязвимите групи, като например ромите.

Как ще бъдат постигнати целите на програмата?

  • Обучение в областта на човешките права от Националния институт на правосъдието;
  • Доставка на видео оборудване и учебни материали;
  • Доставка на електронно оборудване за електронно призоваване във Висшия съдебен съвет;
  • Командироване на български съдии в Европейския съд по правата на човека;
  • Преглед на съдебната практика срещу България в Европейския съд по правата на човека и на свързаното национално законодателство. Анализ на българската система за компенсации;
  • Подобряване на първичната правна помощ, особено в ромските квартали;
  • Обучение относно справянето с предизвикателствата пред сигурността в съдилищата;
  • Създаване на мрежа от български експерти в областта на човешките права.

Как изпълнението на програмата ще допринесе за укрепване на двустранните отношения?

Справедливата, независима и ефективна съдебна система е от решаващо значение за изграждането на взаимно доверие и задълбочаването на сътрудничеството между публичните и частните организации от България и Норвегия.

Какви са възможностите за партньорство?

Съветът на Европа ще участва в изпълнението на програмата. Европейската конвенция за човешките права е един от основополагащите договори за Съвета на Европа и експертите от Съвета имат значителен опит в предоставянето на техническа помощ на страните-членки по отношение на това как да зачитат човешките права.