БГ13 "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКИТЕ НА ШЕНГЕН И БОРБА С ТРАНСГРАНИЧНАТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ"

Програмен оператор:   Министерство на вътрешните работи
Програмен партньор:  Дирекция национална полиция (Норвегия), Съвет на Европа
Размер на гранта:  6 000 000 Евро
Дата на одобрение:  13.02.2012 г.
Продължителност:   30.04.2017 г.
Интернет сайт:   http://www.mvr.bg/default.htm

Защо е необходима програмата

Българската полиция е изправена пред редица предизвикателства. Според данни на Европол „югоизточният хъб“, от който България е част, през последните години претърпя най-голямата експанзия на организирана престъпност.  Незаконната дейност, насочена от/към бившия Съветски съюз нараства, особено през черно море. Очаква се България скоро да стане пълноправен член на Шенген. Когато това стане факт, България ще бъде входна точка на една голяма територия, в рамките на която няма граници.  Трафикът на хора е сериозен проблем. България се явява „страна източник“, което означава, че много от жертвите на трафуик, открити в други европейски страни, са от България. Етническите роми са особено уязвими и застрашени от това да бъдат жертва на трафик на хора. България е приела нов закон за конфискация на имущество, който отразява повишения международен фокус върху важността да бъдат наказани престъпниците с отнемане на незаконно придобитите пари и имущество.  


Какво цели да постигне  програмата

Програмата има за цел да подобри капацитета на българските институции, отговорни за прилагане на законодателството – полиция, гранична полиция и службите, ангажирани с борба с организираната престъпност – за борба с престъпността в България, вкл. чрез конфискация на незаконно придобито имущество. Програмата има за цел също така да укрепи капацитета на службите, прилагащи законодателството за участие в европейското полицейско сътрудничество. Системата за борба с трафика на хора ще бъде укрепена, вкл. по отношение на дейснотите, насочени към подпомагане на жертвите на престъпления. 

Как ще бъдат постигнати тези цели?

Съветът на Европа направи скоро оценка на степента, в която България изпълнява своите ангажименти по отношение на борбата с трафика с хора и предоставяне на подкрепа на жертвите на престъпления. Финансовата помощ по програмата ще даде възможност България да изпълни препоръките, направени в изготвения от СЕ оценителен доклад. Експерти на СЕ ще окажат съдействие в прилагането на новия закон за конфискация на незаконно придобито имущество и в създаването на съответна система, отговаряща на международните стандарти. С финансовата подкрепа на програмата българската полиция ще усъвършенства и разшири обхвата на действие на сигурна комуникационна мрежа, както и ще бъдат закупени технически средства за анализ на местопрестъпленията, борба с кибер-престъпността и обучение на полицейски служители за международно полицейско сътрудничество. Българските полицаи ще бъдат обучавани и в сферата на опазване на човешките права.

Как ще бъдат развити двустранните отношения?

 
Норвежката полици я ще си сътрудничи със своите български партньори в рамките на един проект (обмяна на опит в сферата на европейското полицейско сътрудничество и използването на бази данни). Съветът на Европа участва като партньор в два проекта: за обучение на полицейски служители за прилагане на алтернативни подходи за решаване на проблеми, вкл. легитимно използване на сила, човешки права и работа в общността, особено в ромската общност, както и за конфискация на незаконно придобито имущество.


Какви възможности за партньорство предлага програмата?

Не се предвиждат други възможности за партньорство, извън сътрудничеството със Съвета на Европа и Норвежкия директорат Полиция.

Кой може да кандидатства по програмата/

Съгласно посоченото по-горе.