БГ12 "ДОМАШНО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛОВ ПРИЗНАК"

  

 Програмен оператор:  Министерство на вътрешните работи
 Програмен партньор  Съвет на Европа
 Размер на гранта:  2 000 000  евро
 Дата на одобрение:  14.08.2013
 Продължителност на програмата:  30.04.2017
 Интернет сайт: http://www.mvr.bg/en/default.htm

 

Защо е необходима програмата? 
По данни на организацията "Жени срещу насилието - Европа" приблизително 900 000 жени в България всяка година стават жертва на домашно насилие. На лице е сериозна липса на достатъчна подкрепа за жертвите, а България не покрива препоръките на Съвета на Европа за настаняване в специализирани убежища за жени. Нещо повече, липсата на специфични разпоредби, които да криминализират домашното насилие и насилването от съпруга налагат реформи в законодателството, за да бъде осигурена защита на жертвите от този вид насилие. 

Какво цели да постигне програмата и кои са бенефициентите? 
Програмата е насочена към домашното насилие и насилието основано на полов признак в България, посредством подкрепа за създаване на силно законодателство, което да гарантира закрила на жертвите и повишаване капацитетана служителите и релевантните институции, занимаващи се със случаи на такова насилие. В допълнение, програмата ще подкрепи мерки за подобряване на услугите, предлагани в подкрепа на жертвите и повишаване на информираността на обществото. Програмата ще включва специфични мерки насочени към ромската общност в България. 


Как ще бъдат постигнати целите на програмата? 
Програмата се състои от един предефиниран проект, три покани за проектни предложения и две малки грантови схеми със следните резултати: 

- Разработване на предложения за законодателни промени, които да подобрят българското законодателство в областта на домашното насилие и насилието основано на полов признак; 
- Създаване на убежища и други услуги в подкрепа на жертвите; 
- Повишаване капацитета на 550 служители, занимаващи се със случаи на домашно насилие; 
- Кампании за повишаване на информираността, с цел промяна на обществената нагласа; 
- Изследване и събиране на данни за домашно насилие и насилие основано на полов признак; и 
- Кампании със специален фокус към ромите и други уязвими групи. 

Как ще бъдат укрепени двустранните отношения? 
Програмата ще бъде реализирана в сътрудничество със Съвета на Европа и ще помогне за укрепване на отношенията в област от съвместен стратегически интерес. Обменът на опит ще бъде от изключителна важност при осъществяване на програмата. Програмата ще използва конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие. 

Кой може да кандидатства? 
Институции с местен, регионален и национален характер, както и неправителствени организации и някои междуправителствени организации са допустими бенефициенти по програмата. Размерът на проектите ще варира от 170 000 до 900 000 евро по поканите за кандидатстване. По поканите насочени към ромското включване и малките грантови схеми, размерът на проектите ще бъде между 15 000 и 100 000 евро. Една покана ще бъде обявена в края на 2013-та година.


Какви са възможностите за партньорство? 
Домашното насилие и насилието основано на полов признак са предизвикателства пред всички европейски държави. Проектите, които ще бъдат подкрепени по програмата ще са подходящи за двустранно партньорство. Партньорства на нива проекти между релевантни институции в България и Норвегия ще бъдат стимулирани, а програмата ще отдели средства за търсене на релевантни партньори.

Документи