БГ11 "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

 Програмен оператор:  Оперативна програма "Техническа помощ"
 Програмен партньор:   Норвежка асоциация на местните и регионални власти; Норвежки баренцов секретариат
 Размер на гранта:  2 016 000
 Дата на одобрение:   7.09.2012
 Продължителност на програмата:   30.04.2017
 Интернет сайт: http://bg11norwaygrants.bg/

Защо е необходима програма?

Повишената децентрализация и прехвърлянето на отговорности към местните власти в България изискват подобрен капацитет на местните власти за да се справят с новите изисквания. Изграждането на капацитет на публичните институции и развитието на човешките ресурси е изключително важен инструмент за подобряване на услугите, които те предоставят.

 

България граничи с държави извън ЕС: Турция, Сърбия и Бившата Югославска Република Македония, и тези гранични райони са сред най-нуждаещите се от икономическо и социално развитие. С цел повишаване на трансграничното сътрудничество и развитието на граничните райони, повече информация и познаване на състоянието на трансграничните отношения са необходими, за да даде възможност за бъдещето изграждане на капацитет и разработване на политики.

 

Какво ще се постигне чрез изпълнението на програмата?

Изграждане на капацитет, развитие и модернизация на публичната администрация във всички региони на България, с акцент върху по-слабо развитите границата общини. Целта е да се развие по-добре адаптиран и по-ефективното предоставяне на услуги за гражданите и предприятията. Трансгранично сътрудничество със съседните на ЕС страни трябва да бъде засилено в рамките на програмата. Сътрудничеството между норвежките и българските партньори ще допринесе за развитието на мрежи, обмен на знания и разпространение на най-добри практики.

 

Как ще се постигне това?

Програмата се състои от два проекта:

1. Укрепване на капацитета на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и българските общини чрез сътрудничество с норвежките местните власти.

 

Основната цел на този проект е да се подобри институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси на българските местни власти и на НСОРБ чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).

2. Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трангранично сътрудничество.

 

Основната цел на проекта е да се повиши нивото на познаване и разбиране на трансграничните процеси между България и съседните страни.

 

Как ще бъдат засилени двустранните отношения?

Програмата ще укрепи отношенията между институциите, които си сътрудничат, както и с други държавни институции в Норвегия и България, които също участват в изпълнението на проектите.

 

Какви са възможностите за партньорство?

Норвежката асоциация на общините (KS) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) са партньори по проекта на НСОРБ. Бюджетът на проекта € 1 093 694.

 

Норвежкия Баренцов секретариат и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (България) са партньори в проект за трансгранично сътрудничество.

Бюджетът на проекта е € 1 076 470.