БГ09 "ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ"

 

Програмен оператор:  Министерство на образованието и науката
Програмен партньор:  Исландски център за изследвания, Национална агенция за образователни дейности, Норвежки център за международно сътрудничество в областта на образованието
Размер на гранта:  1 500 000 Евро
Дата на одобрение:   23.11.2012 г.
Продължителност на програмата:   30.04.2017 г.
 Интернет сайт: http://www.mon.bg/below/eeagrants

Защо е нужна програмата?

Националите и европейските стратегии за интернационализиране на висшето образования и предоставяне на достъп до качествено образование и професионално развитие приемат като ключови мерки създаването на възможности за студентски стипендии и стимулиране на международната мобилност на студенти, академични преподаватели и изследователи.

Краткосрочната мобилност на студенти в България е под средното ниво за ЕС. Програмата запълва липсата на средства за мобилност между България и държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Институционалното сътрудничество в сектор образование между изброените държави и България също е недостатъчно развит и ще бъде стимулиран в рамките на програмата.

Какво ще постигне програмата?

Основната цел на програмата е увеличаване на мобилността на студенти и персонал във сферата на висшето образование между България и държавите донори, да подобри сътрудничеството по образователни програми, разработването на образователни модули и повишаване на експертизата академичния, изследователския и административен персонал в сектора висше образование в България. Съвместни проекти ще допринесат за повишаване качеството и практическата полза на образованието предлагано от българските институции в областта на висшето образование.

Как ще го постигне?

Програмата ще подпомогне проекти в рамките на три различни мерки:

-       Подготвителни визити, целящи създаването или развитието на сътрудничество между институциите и по-конкретно за подготовка за кандидатстване по една от другите мерки по програмата;

-       Проекти за мобилност в областта на висшето образование, насочени към студенти, преподаватели, административен персонал и изследователи в България и държавите донори;

-       Междуинституционално сътрудничество между висши учебни заведения в България и държавите донори, с цел разработване на интензивни програми/кратки курсове, летни училища, общи учебни програми, като общи програми и съвместни образователни модули и разработване на нови учебни пособия и методи с фокус върху информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Предвижда се също сътрудничество между институции в областта на висшето образование и изследванията, с цел участие в съвместни изследователски дейности.

Как ще бъдат подобрени двустранните отношения?

Програмата ще подкрепи сътрудничеството между държавите донори и българските институции в областта на висшето образование на програмно и проектно ниво и ще допринесе за подобряване на двустранните отношения между България и държавите донори в образователния сектор. Програмният оператор ще работи съвместно с програмни партньори от всяка от трите държави донори: RANNIS, AIBA и SIU.

Какви са възможностите за партньорство?

Всички проекти ще бъдат осъществени с партньор от една или повече държави донори. Всички мерки ще бъдат обявени чрез открити покани за набиране на проектни предложения.

-       Подготвителни визити: размер на финансиране: до 4 000 евро на визита;

-       Проекти за мобилност във висшето образование: две покани годишно; финансират се разходи за път и месечна стипендия за студенти, аспиранти и кандидати за докторантура; пътни и седмични за персонала;

-       Проекти за междуинституционално сътрудничество: процедура за набиране на проекти с размер на гранта от 50 000 до 250 000 евро.

Кой може да кандидатства за финансиране по програмата?

Български институции с партньори в държавите донори могат да кандидатстват за финансиране на проекти. Индивидуални кандидати подават документи до тяхната институция.

-       Подготвителни визити: български висши учебни заведения и техните потенциални партньори в държавите донори;

-       Проекти за мобилност: студенти, преподаватели, административен персонал и изследователи в България и държавите донори;

Междуинституционално сътрудничество с проекти между висши учебни заедения и изследователски институции: български висши учебни заведения и изследователски институции.