БГ08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

 

Програмен оператор:  Министерство на културата
Размер на гранта:  14 000 000 Евро
Дата на одобрение:   21.05.2013 г.
Продължителност на програмата:   30.04.2017 г.
 Интернет сайт: http://www.mc.government.bg/

Защо е необходима програмата?

Богатото културно, историческо и природно наследство на България предлага голям потенциал за икономически растеж, увеличаване на заетостта и по-голямо социално сближаване. За да се използва този потенциал са необходими инвестиции, с помощта на които да се спре процеса на  влошаване на състоянието на културното наследство и да се съживи част от него, за да се използва от сегашните и бъдещите поколения. Необходима е подкрепа за стимулиране на развитието в областта на съвременното изкуство и култура, да се насърчи  междукултурния диалог и да се повиши информираността на обществото по отношение значимостта на културното многообразие.

Освен инвестиции за опазване на българското културно наследство има належаща нужда и от повишаване на степента на участие на хората в изкуството и културата; необходимо е подкрепата да се насочи към мерки, които ще предоставят на хората по-голям достъп до българското изкуство, култура и наследство както физически, така и дигитално.

Наред с това е необходимо да се развитие експертния капацитет с цел адаптиране към настоящите предизвикателства, свързани с навлизането на цифрови технологии и необходимост от достигане до нови аудитории, както и да се задълбочат отношенията с настоящата публика. Тези предизвикателства се отчитат от Европейската комисия в предложената от нея бъдеща Програма Креативна Европа 2014-2020, в която Комисията изрично подчертава необходимостта от стимулиране на международното сътрудничество и обмяната на знания за ускоряване процеса на изграждане на капацитет в културния сектор. Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“ в рамките на ФМ на ЕИП 2009-2014 стимулира такъв обмен с цел укрепване на двустранните отношения и ускоряване на обмена на знания.

 

Какво ще бъде постигнато по Програмата?

В резултат на финансовата подкрепа по програмата ще бъдат възстановени поне 5 сгради с културна значимост, поне 5 културни пространства ще бъдат обезопасени и превърнати в музеи на открито и поне 7 нови музеи заедно със съответните съоръжения ще бъдат разработени. Посредством дейностите целящи увеличаване на достъпа на хората до онлайн съдържание с културна насоченост се очаква новосъздаденото дигитално съдържание да бъде посетено поне от един милион потребители.

По програмата ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ за поне 20 проекта подкрепящи иновации в културата и изкуствата и насърчаващи междукултурния диалог и културното многообразие.

По програмата ще бъде подкрепен и проекта на Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, втора фаза, като ще бъде осигурена по-голяма експозиционна площ за достъп на широката общественост и ще бъде увеличен потенциала за насърчаване на двустранното сътрудничество между културни дейци от България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Ще бъде обърнато внимание и на културното наследство и многообразие на  малцинствата като за целта 10% от одобрената по програмата безвъзмездна финансова помощ ще бъде насочена към подобряване на условията на ромската общност в България.

Как ще бъде постигнато това?

По програмата ще бъдат подкрепени проекти в следните области:

  • Възстановяване, реставрация и опазване на културното наследство;
  • Достъпност на културното и природното наследство;
  • Документиране на културната история;
  • Представяне на съвременно изкуство и култура пред широката общественост;
  • Дейности, насочени към укрепване на двустранните отношения между културни дейци от България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия..


Как ще бъдат укрепени двустранните отношения?

Програмата насърчава сътрудничеството между културни дейци от България и страните-донори (публични и частни) на ниво проект с цел укрепване на двустранните отношения в областта на културното наследство, съвременното изкуство, културното многообразие и междукултурния диалог.  По програмата е предвиден Фонд за двустранни отношения на стойност € 247,059 за потенциални кандидати и партньори по проектите от страните донори, за търсене на партньори, за дейности свързани с обмяна на опит и за укрепване на вече съществуващи партньорства. Малката грантова схема също представлява интерес в това отношение, тъй като стимулира изпълнение на проекти с партньори от страните-донори.

Какви са възможностите за партньорство?

Поканата за набиране на предложения по Двустранния фонд ще бъде обявена преди тази по малката грантова схема. По Двустранния фонд ще може да се кандидатства за подготвителни посещения, за дейности, свързани с работа в мрежа, както и за обмяна на знания и опит. Поканата ще бъде отворена до изчерпване на средствата.

По малката грантова схема ще бъде обявена покана за набиране на предложения насочени към концептуално нови тематични/мобилни изложби на съвременно, модерно и еклектично изкуство, както и артистични прояви, обединяващи различни изкуства с участие на етнически и религиозни малцинства. Тази схема е от особен интерес за тези, които търсят възможности за сътрудничество.

Кой може да кандидатства за финансиране по програмата?

Допустими бенефициенти са всички юридически лица регистрирани в България, публични или частни, търговски или нетърговски, неправителствени организации, както и междуправителствени организации работещи в страната. Физически лица – български граждани, както и граждани на страните донори са допустими бенефициенти по програмна област „Насърчаване на многообразието в културата и изкуствата в рамките на Европейското културно наследство“.

Програмата е одобрена от страните-донори. Очаква се подписване на програмно споразумение.