БГ07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Програмен оператор:   Министерство на здравеопазването

Размер на гранта:

 13 415 000 Евро
Дата на одобрение:  -
Продължителност на програмата:  30.04.2017
Интернет сайт:   http://www.mh.government.bg/
   

Програмното предложение има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България . В частност, програмното предложение има за цел да допринесе за постигане на определените резултати:


• Подобряване на управлението в областта на здравеопазването;
• Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и профилактика;
• Подобрени психично-здравните услуги;
• Специфични предизвикателства за здравето на ромите.


Изграждането на капацитет, един от дефинираните приоритети на двустранното сътрудничество, както и средствата разпределени за него, ще бъде от съществено значение за трансфера на знания към програмния оператор и други заинтересовани страни, които, от своя страна, ще подпомогнат ефективното изпълнение на програмата. В тази връзка предложеният направляващ комитет ще функционира като орган с широки мрежови функции и поддръжка на двустранните отношения, за да се отговори на предизвикателствата и нуждите за подобряване на здравната система в България.


Двустранните отношения ще получат силна подкрепа чрез съвместно разработване на програмното предложение с програмен партньор - Световната здравна организация (СЗО) и насърчаване на развитието на проекти с партньори от страните-донори.


Основните целеви групи са институциите, компетентни при определянето и прилагането на политики в областта на здравеопазването. Допълнителните целеви групи включват всички заинтересовани страни в областта, включително неправителствените организации и широката общественост.


Интервенциите, определени като необходими за да допринесат за очакваните резултати, включват провеждане на проучвания, предоставяне на оборудване, разработване на софтуер и въвеждане на данни, обществени кампании, комуникация, реклама, събития и дейности на двустранна отношения. Някои проекти могат да изискват малки строително ремонтни работи. Допустими разходи по всички проекти са разходите за персонал, режийни и пътни разходи съгласно българското законодателство.