ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ

Министерство на околната среда и водите, в качеството си на програмен оператор по програми BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми", обявява конкурс за набиране на проектни предложения по следните приоритетни области:

BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води"

1. По-интегрирано управление на морските и вътрешните води

2. Подобрен мониторинг на морските води

3. Повишаване капацитета за оценка и прогнозиране статуса на околната среда и вътрешните и морски води. 

BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми"

1. Изграждане на мрежа за обмен на информация и създаване на капацитет в областта на инвазивните видове

3. Секторни политики за систематичното използване на екосистемните услуги

Малка грантова схема, насочена към изграждане на национална кампания за обучение и участие на доброволци в събиране на данни на място, първична обработка и въвеждане в информационната система за мониторинг на биоразнообразието

 

Повече информация, както и необходимият пакет от документи за кандидатстване, можете да откриете на интернет страницата на програмния оператор: ТУК

Крайният срок за подаване на проектните предложения: 20.10.2014 г., 17.00 ч.