ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Фондация „Отворено общество", съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи", обявяват началото на първия конкурс за набиране на проектни предложения.

В рамките на два месеца неправителствени организации ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление", „Социално включване и овластяване на уязвими групи", „Устойчиво развитие и опазване на околната среда", „Изграждане на капацитет на НПО".

Крайният срок за подаване на проектите е 1 април 2013 г.

Подробните насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения са публикувани на интернет страницата на Програмата http://www.ngogrants.bg/ .

Програмният оператор ще проведе информационни дни в периода 12 - 26 февруари 2013 г. в градовете Враца, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас, София.

Обява за набиране на проектни предложения