12 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

Днес в хотел „Шератон“беше представена програмата „Иновации за зелена индустрия“

„Иновации за зелена индустрия“ e една от програмните области в рамките на Норвежкия финансов механизъм за периодa 2009 – 2014 г. Основните цели на Норвежкия финансов механизъм са намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство (EИП) и укрепване на двустранните отношения между Норвегия и страните-бенефициенти.

Програмата „Иновации за зелена индустрия“ в България има за цел да увеличи конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени“ иновации, практики и технологии. Допустими дейности са: 1) инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност; 2) изграждане на капацитет в частния сектор по въпросите на околната среда; 3) дистанционно наблюдение на околната среда. Изграденото партньорство между частни компании от Норвегия и България  е задължително условие, с цел  засилване на сътрудничеството и обмяна на опит между български и норвежки институции и бизнес общности.

Държавната агенция „Иновация Норвегия“ (Innovation Norway) администрира  програмата като получава и оценява получените проектни предложения, подписва споразуменията за сключване на грантове, наблюдава проектите и докладва за тяхното изпълнение. Програмата се изпълнява в сътрудничество с  Националното координационно звено за управление на НФМ,  дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ към Министерския съветкакто и с отрасловите министерства.

 

Повече информация за програмата „Иновации за зелена индустрия“ www.norwaygrants-greeninnovation.no.