ФОНД ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ В РАМКИТЕ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог обхваща 12 страни-бенефициенти. Финансирането е предназначено за индивидуални проектни предложения, които са ориентирани към постигане на следните резултати:

Подобрени структури и практики на социалния и на тристранния диалог;
По-добро разбиране на ползите от достойните условия на труд.
Крайният срок за представяне на проектни предложения е 22 април 2012 г., 12 часа местно норвежко време.

Допустимите кандидати са: социални партньори, публични власти и организации на публични власти, учредени като юридически лица в страните-бенефициенти и в Норвегия, чиято основна дейност е свързана с условията на труд и/или тристранното сътрудничество. Понятието „социален партньор" означава организации, които представляват работодатели и служители. Юридически лица на национално, регионално и местно ниво са допустими кандидати.

Сумата, която ще бъде предоставена на България по линия на Фонда е 480 000 евро. Минималният размер на индивидуалния грант е 20 000 евро, а максималният е 200 000 евро.

Цялата необходима информация и формуляри за кандидатстване за организациите, които проявяват интерес към кандидатстване за финансиране от Фонда, са достъпни на следния адрес: http://www.decentwork.no/

Документи:

Обява за набиране на проектни предложения "Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог"