ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ФМ НА ЕИП И НФМ

На 28 март се проведе третото заседание на Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. В събитието взеха участие представители на сертифициращия орган, одитния орган, програмните оператори и социалните партньори. Комитетът разгледа и одобри Стратегическия доклад за изпълнение на финансовите механизми за 2015 г., в който е  представен и анализиран напредъкът в изпълнението на програмите с оглед постигане на целите на финансовите механизми. Докладът служи за отправна точка на дискусиите по време на годишната среща с държавите донори.