ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФМ 2009 - 2014 г.

На 9-ти октомври се проведе третата годишната среща по отчитане напредъка в изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Г-жа Марияна Кордова, ръководител на Националното координационно звено, и г-жа Пия Холм, заместник-директор в Министерство на външните работи на Кралство Норвегия председателствуваха форума. Участие взеха и представители на политическия кабинет на вицепремиера и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова, посланика на Кралство Норвегия г-жа Гюру Катарина Викьор, г- жа Стине Андресен директор на Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел и програмните оператори от българска страна.

В рамките на срещата беше отбелязано успешното сътрудничество между отговорните български институции и страните-донори, в резултат на което в началото на м. октомври 2013 г. завърши процесът по одобряване на всичките 16 програми за България. Основа за дискусиите на годишната среща бе изготвеният от НКЗ Стратегически доклад за изпълнение на програмите, който представя напредъка в изпълнението на стартиралите вече програми, както и предстоящите дейности и инициативи. Положителна оценка беше дадена за работата с партньорските организации от страните-донори, което значително допринася за укрепването на двустранните отношения и обмена на ценен опит.

Представителите на страните донори изразиха своето задоволство от постигнатия напредък на България, от конструктивното сътрудничество в решаване на ключови въпроси, свързани с координацията и управлението на ФМ на ЕИП и НФМ, насочени към постигане на двете основни цели на механизмите – намаляване на икономическите и социални различия и укрепване на двустранните отношения.

В допълнение към годишната среща и съгласно хоризонталния приоритет за подобряване условията на уязвимите групи, включително ромите, се проведе кръгла маса с участието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС, неправителствени организации работещи с ромското малцинство, програмни оператори осъществяващи мерки насочени към ромите и българския клон на Световната здравна организация. По време на срещата бяха представени мерките насочени към ромите в рамките ФМ на ЕИП и НФМ 2009 – 2014 г.

Документи
Презентации от годишната среща Изтеглете файл
Презентации от кръглата маса Изтеглете файл