БЪЛГАРИЯ Е СРЕД ВОДЕЩИТЕ ДЪРЖАВИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ФМ НА ЕИП И НФМ

 

В периода 27-29 ноември 2012 г. Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ беше домакин на три събития, обхванали широк спектър от експерти, ангажирани с осъществяването на двата финансови инструмента.

На 27 ноември се проведе обучение за програмни оператори по темите логическа рамка, резултати и управление и оценка на риска. В него взеха участие 40 представители на всички програмни оператори, както и представители от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" и д-я „Национален фонд" на Министерство на финансите. Модератори на обучението бяха г-жа Ингер Стол и г-жа Трине Ериксен от Офиса на финансовия механизъм. В рамките на курса бяха разгледани практически въпроси, сред които създаване на добра логическа връзка между програми и проекти, статистическия наръчник, наблюдение и докладване по програми. Участниците се включиха и в серия практически занимания, включително идентифициране на допускания и рискове, както и определяне на база, цел и индикатор.

На следващия ден - 28 ноември се проведе друго обучение, насочено към националните координационни звена от държавите бенефициенти по ФМ на ЕИП и НФМ. Участие взеха представители от звената в Унгария, Гърция, Румъния и България, като обучението премина под формата на дискусия и обсъждане на стратегическия доклад, който всяка държава ще подава веднъж годишно. Участниците представиха натрупания опит от предишния програмен период и очакванията си за бъдещите доклади. Бяха разгледани специфични аспекти на докладването и предизвикателствата, която всяка страна среща при изготвянето на доклада.

На 29 ноември се проведоха годишните срещи за отчитане на напредъка в изпълнението на двата финансови механизма - последната годишна среща по ФМ на ЕИП 2004 - 2009 и Норвежката програма за сътрудничество с България, както и втората годишна среща по ФМ на ЕИП и НФМ 2009 - 2014. От българска страна, съпредседател на форумите бе министър Томислав Дончев, а от страна на държавите донори - г-н Стейнар Хаген, заместник-генерален директор в МВнР на Кралство Норвегия. По време на срещите Република България представи постигнатия напредък по двата механизма, като се начертаха и приоритетните дейности за следващата година. Кралство Норвегия и Офисът на Финансовия механизъм дадоха висока оценка на постигнатото от Република България, както за стария финансов период, където е постигната усвояемост от 75%, с очакване след последните плащания тя да бъде над 80%, така и по новия период, по който 8 от програмните предложения са одобрени и предстои да се пристъпи към тяхното изпълнение. На база на тези успехи, България е сред водещите държави по напредък в изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2009 - 2014, беше отбелязано в оценката на гостуващата делегация.

среща делегация