ПРИКЛЮЧИХА ДВА ПРОЕКТА С БЕНЕФИЦИЕНТ ГД „БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ ПО ПРОГРАМА БГ 13

На 30.03.2017 г. официално бяха закрити два проекта по програма БГ 13 на един и същи бенефициент: ГД „Борба с организираната престъпност“ на обща стойност 1 504 310 евро.

В рамките на първия проект: „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност“ беше подобрен капацитета на служителите в областта на трафика на културни и исторически ценности, кибер престъпността, фалшифициране, най-вече „скимирането“, както и в областта на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Беше установено сътрудничество с правоприлагащите органи на Чехия, Сърбия, Полша и Румъния. 

Вторият проект относно практическото прилагане на транснационалния механизъм за подкрепа и реинтеграция на жертвите на трафик на хора беше изпълнен в партньорство с Асоциация Анимус и Националната комисия за борба с трафика на хора.

В рамките на проекта са положени грижи за 52 лица, жертви на трафик, от които 24 са настанени в защитена среда в  кризисен център в гр. София, а на останалите са предоставени редица услуги, вкл. посрещане на летище, съдействие за преминаване на граничен контрол, хуманитарна помощ, психологически и др. консултации. Националната комисия за борба с трафика на хора е предоставила специализирани услуги на 22 жертви на трафик в два центъра във Варна и Бургас, вкл. услуги по последваща реинтеграция на лицата и завръщане. Лицата се подкрепят при участие в досъдебно производство и се насърчават да свидетелстват, тъй като техните показания са ключови за осъждане на извършителите.

В рамките на проекта са проведени обучения за повишаване на осведомеността сред ромското населения за рисковете от трафик на хора, както и предоставяне на психологически, социални и хуманитарни услуги в рамките на кризисния център.