ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Министерство на здравеопазването, в качеството си на програмен оператор по програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве", обявява покани за кандидатстване по следните мерки:

Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани

Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони

Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични,  генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от  церебрална парализа,  сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)

Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите

Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 5 347 000 евро, разпределени по мерки, както следва:

-      Мярка 1 -  2 000 000 евро

-      Мярка 2 – 680 000 евро

-      Мярка 5 – 1 987 000 евро

-      Мярка 6 – 680 000 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект:

-      от 170 000 до 300 000 евро за проекти по мярка 1

-      от 170 000 до 340 000 евро за прoекти по мерки 2, 5 и 6

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2015 г., 17.00 часа.

Повече информация можете да откриете на интернет сайта на програмния оператор.