ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОРЕКЦИОННИ УСЛУГИ

Министерството на правосъдието, в качеството си на Програмен оператор на Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, обяви Покана за набиране на проектни предложения по Малката грантова схема на Програма BG 15.

Основните цели на Малката грантова схема са да подобри практическите умения и знания на персонала в местата за лишаване от свобода, да изгради социални умения на осъдените лица, да обхване специфичните потребности на уязвимите групи при изграждането на социални умения и да подобри тяхната ресоциализация.

Изискванията за допустимост, подробни критерии за подбор, описание на процеса на подбор и структурата на вземане на решения са подробно описани в Насоките за кандидатстване по Малката грантова схема.

Информация за Поканата, формулярите и Насоките за кандидатстване са достъпни на интернет страницата на програмата http://nfm.mjs.bg/nfms и на интернет страницата на Министерството на правосъдието https://mjs.bg в раздел "Международна дейност".

Крайният срок за получаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 12 септември 2014 г.