ОН-ЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА НПО В РАМКИТЕ НА ФМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ ПРИНОС 2009–2014 Г.


В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансови принос 2009-2014 г., страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн ще увеличат своята финансова подкрепа за развитие на гражданското общество в Централна и Югоизточна Европа. Предвижда се финансовият ресурс за неправителствените организации (НПО) да достигне 100 милиона евро за нови програми, насочени към гражданското общество. Предвид факта, че НПО са допустими кандидати и в другите програмни области, общият финансов принос за НПО се очаква да нарасне значително.

Безвъзмездната финансова помощ за НПО в рамките на двете програми има за цел да подкрепи развитието на гражданското общество в страните-бенефициенти и да допринесе за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. В резултат от направената оценка на изпълнението на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество: 2004-2009 г. бе потвърдено, че безвъзмездната финансова помощ е допринесла за развитие на НПО сектора в страните-бенефициенти.

В тази връзка на 10 септември 2010 г. стартираха он-лайн консултации с представители на гражданското общество. Базирайки се на опита си от изпълнението на Фонда за подкрепа на НПО 2004-2009 г. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн подготвиха предложения за подкрепа на НПО сектора за периода 2009-2014 г. Предложенията ще бъдат обект на шест седмични он-лайн консултации, които ще дадат възможност на гражданското общество в страните-бенефициенти и в страните-донори, да изразят своето становище по предложената схема за управление и обхват на финансовата помощ за НПО.

В тази връзка, представителите на гражданското общество се приканват да изразят своята гледна точка и позиция относно направените предложения за бъдещето на програмите за НПО сектора на Интернет страницата на Офиса на ФМ на ЕИП www.eeagrants.org/ngoconsultation. Има възможност за даване на коментари, становища, както и за по-формален принос, който цели да допринесе за разработване на насоки за програмите за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Крайният срок за изпращане на мнения и коментари е 22 октомври 2010г.