ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

Операторът на Програма BG06 „Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството на образованието и науката обяви  покана слагаща началото на втория конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на процедурата общините или сдружения от общини  ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения по компонент 2: Грижа за деца в риск.

Крайният срок за подаване на проектите е 17.30 часа на 5 септември 2013 г.

Пълният текст на обявата, насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения,могат да бъдат намерени на интернет страницата на програмния оператор http://www.mon.bg/below/eeagrants.