ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОГРАМНИ ОПЕРАТОРИ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА DORIS

 

На 14-15 ноември 2013 г. лектори от Офиса на финансовия механизъм, съвместно с Националното координационно звено проведоха обучение за представители на програмните оператори на тема: „Системи за отчитане и докладване на програмно и проектно ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009 – 2014 г.“. По време на обучението бяха разгледани основните функционалности на системата DORIS (Documentation and Reporting System), докладването на всяка програма през системата – междинни финансови отчети, годишни доклади и стратегически доклад, както и администриране на системата на програмно ниво, създаване на нови потребители и др. Бяха представени и новите функционалности относно управление на риска, дефиниране на напредъка и конкретни резултати по програмите и съответното докладване. Подробно бяха разяснени и процедурите по докладване на проектно ниво, необходимата информация която трябва да бъде включена и процедирана към ОФМ, съответните бенефициенти и партньори и очаквани конкретни резултати и как те ще бъдат постигнати. Всичко това беше представено с конкретни примери и практически упражнения в тестовата версия на системата.

Участниците в обучението имаха възможност да задават въпроси относно срещаните от тях проблеми при работа с Дорис. Цялостната оценка за обучението е, че то е много полезно и навременно с оглед на предстоящата работа и централната роля на електронната система за осъществяването на ФМ на ЕИП и НФМ. 

Документи
Презентация от обучението Изтеглете файл