ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

На 30-ти март се проведе второто заседание на Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Участие в комитета взеха представители на сертифициращия орган, одитния орган, програмните оператори, местните и регионални власти, социалните партньори и посолството на Кралство Норвегия в София.

Комитетът разгледа и одобри Стратегическия доклад за  изпълнение на финансовите механизми за 2014 г. В доклада е  представен постигнатият напредък в изпълнението на програмите с оглед постигане на целите на финансовите механизми. Беше обърнато внимание и на преговорния процес за следващия програмен период – тема предизвикала сериозен интерес от страна на програмните оператори.